tisdag 12 januari 2021

Så svarar Zenicor Medical Systems på krisen

Hej Caroline Mellstig Theimer, Business Development Manager Zenicor Medical Systems AB, som är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2003 och som sedan dess vuxit till att bli ledande i Europa inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention för sjukvården.

Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicor Medical Systems fortsätter att visa sin styrka under tuffa tider.

Berätta, hur påverkades Zenicor av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

Inledningen på 2020 var stark för Zenicor, det första kvartalet var Zenicors bästa första kvartal hittills med en tillväxt på 5 % och med ett positivt resultat. När pandemin slog till i Europa med full kraft under det andra kvartalet innebar krav på nedstängning att vården behövde ställa om för att hantera, diagnostisera och behandla patienter utan att utsätta dem för onödig risk. Nedstängningarna hade även direkt påverkan på vår verksamhet då alla internationella resor och merparten av kundbesöken sköts på framtiden.

- Trots ett tufft utgångsläge har vi glädjande kunnat notera att flera av våra kunder utnyttjat den digitala möjlighet som Zenicor-EKG erbjuder för att kunna genomföra arytmiutredningar och diagnos på distans. På flera marknader har vi noterat att efterfrågan på patientutredningar med Zenicor-EKG har ökat. Detta trots, eller på grund av, att både primär- och specialistvård stängde för fysiska besök i våras, som till exempel Storbritannien. Istället har kreativa distanslösningar med postförsändelse och apotek som utlämningscenter för våra apparater, i kombination med digital uppföljning efter avslutad diagnos, implementerats.

- En annan effekt som utkristalliserat sig är att många av våra kunder fått upp ögonen för nödvändigheten i att ställa om från en centraliserad arytmiutredning till en mer flexibel och patientnära modell. Under våren 2020 inledde vi ett samarbete med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, en del av region Stockholm, för att införa och utvärdera en ny effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning av hjärtklappningsproblem där en kombination av ett fysiskt möte med patienten och användning av Zenicors digitala lösning kombineras. Zenicors digitala vårdkedja har även etablerats med ytterligare regioner i både Storbritannien och Finland under året, vilket visar på en styrka i modellen.

- Zenicors vårdkedja ligger helt i linje med behovet att kunna genomföra arytmiutredningar på distans utan att patienterna behöver uppsöka vården. Att vi tillhandahåller en lösning som möjliggör effektiv implementering även under rådande förhållanden har varit otroligt viktigt för vår affär och fortsatta tillväxt i Sverige, såväl som internationellt. 

Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

- Att bedriva internationell affärsutveckling har haft sina utmaningar under det gångna året. Begränsade resmöjligheter har bland annat inneburit att vi fått genomföra rekrytering och introduktion av nyanställda till våra utlandskontor helt digitalt.

- Restriktionerna har initialt också påverkat möjligheter till att initiera nya projekt och starta nya kunder. På kort tid har dock lösningar och teknik som möjliggör digitala möten blivit tillgänglig även i vården, något som var närmast otänkbart för bara något år sedan. Detta har skapat möjlighet att genomföra utbildning och workshops på distans, vilket har varit en väldigt uppskattad aktivitet av våra kunder och något vi definitivt ser att vi kommer fortsätta med i framtiden.

- Pandemin har även haft stor påverkan på möjligheterna att genomföra forskning och många studier har pausats under året. I Storbritannien pågår för tillfället en av världens största randomiserade studier för screening av förmaksflimmer med Zenicors EKG-utrustning. Riskgrupper för förmaksflimmer som screenas är även riskgrupper för Covid-19 och det har varit viktigt att säkerställa att man kan genomföra studien på ett säkert sätt under rådande förhållanden. Studien utökas därför med en fas för att utvärdera ett helt nytt sätt att genomföra screening av förmaksflimmer, där Zenicor-EKG skickas direkt hem till patienten med post och all utbildning och kommunikation med patienten sker digitalt. 

Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Zenicor och ert arbete på längre sikt?

- Under 2020 har vården ställts inför stora utmaningar i att hantera, diagnostisera och behandla patienter utan att utsätta dem för onödig risk. Olika krav på nedstängning och begränsad mobilitet för patienterna har inneburit att vården behövt ställa om till alternativ till det fysiska vårdmötet. Att kunna bedriva effektiv förebyggande vård där patienter diagnostiseras på ett säkert sätt har i och med den rådande pandemin blivit ett prioriterat område.

- Zenicors digitala vårdkedja med distansundersökningar har utvecklats under flera år och i och med coronapandemin har dess betydelse både för den enskilda patienten och för samhället ökat snabbt. Med Zenicors EKG-lösning kommer våra kunders digitala tjänster att utökas och de kan nu på ett enkelt sätt nå patienter som behöver en arytmiundersökning. Enkelheten i systemet har visat sig ovärderlig under rådande förhållanden. Detta möjliggör att patienter, oavsett ålder, kan genomföra en arytmiutredning på distans, utan att behöva uppsöka vården för att på ett korrekt sätt kunna använda apparaten.

- Det som tidigare sågs som en nymodighet är numer en nödvändighet för att vård och forskning ska kunna bedrivas. Även om man kan förvänta sig en viss återgång till det tidigare ”normala” när vi fått bukt med pandemin är bedömningen ändå att vissa förändringar är till det bättre och här för att stanna. En förhoppning är att fokus i debatten kring digitalisering av vården framledes fokuserar på de parametrar som varit avgörande för att bedriva effektiv vård under pandemin, t ex tillgänglighet och kvalitet.

Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- Den omställning som initierats av Swecare där fysiska möten och delegationer kombineras med digitala tror vi kommer vara otroligt värdefullt även i framtiden. Att kunna tillgodogöra sig information och inspiration från andra hälso- och sjukvårdssystem utan alltför stor resursåtgång gör aktiviteterna mer tillgängliga även för mindre medlemsbolag och gör den internationella hälso-och sjukvårdsmarknaden tillgänglig för fler.

- Efterfrågan och behovet i hälso- och sjukvården av Zenicors produkter och tjänster kommer fortsatt att vara stort, och vi anpassar och förbereder oss att stå väl rustade för att kunna hjälpa till i den omställning som krävs i situationer som under den rådande pandemin och den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar.  Vi hoppas i framtiden kunna dra mer nytta av Swecare med att nå ut med denna modell i nya kanaler.

>> Läs mer om Zenior Medical Systems