fredag 11 december 2015

BNB: högspecialiserad vård

 
Maria Nilsson, utredningssekreterare

I torsdags morse kom Maria Nilsson som var utredningssekreterare i regeringens utredning om högspecialiserad vård och berättade om utredningen. Utredningen leddes av Måns Rosén som tidigare var generaldirektör på SBU och presenterades 25 november. Nästa steg är att den ska ut på remiss. En av de viktigaste slutsatserna är att volym spelar stor roll för de medicinska resultaten och för patientsäkerheten och att man bör gå mot att de team och de läkare som ska göra ingrepp ska hantera minst ett par hundra ingrepp per år. Detta är tydligen inga nya tankar, ända sedan 50- och 60-talen har man diskuterat behoven av koncentration men ganska lite har skett. Dels förordar utredningen att man måste göra en del på nationell nivå och koncentrera den mest högspecialiserade vården ytterligare och lägga ned dagens rikssjukvård, men även att man bör minska antalet landsting till ett par större regioner och att även på länsnivå måste koncentration ske. Man bör ha en nationell prisöverenskommelse och diskutera ersättningssystemen. Intressant är att det är inte alltid de stora universitetssjukhusen som får de bästa resultaten utan i vissa fall är mindre enheter och länssjukhus bättre. Troligtvis har det att göra med att för stora organisationer är svåra att hantera och dessutom blir kontinuiteten sämre, större rörlighet i personalen så andelen ingrepp blir ändå inte tillräckligt hög per team och person. En intressant diskussion följde, vi ser fram emot att följa remissarbetet och det slutliga förslaget!


tisdag 8 december 2015

Workshop om hållbar upphandling


Idag har Swecare och TEM/NCSH (Nordic Center for Sustainable Healthcare) hållit en workshop om hållbar upphandling för sjukvården gått av stapeln med ett tjugotal deltagare, från företag och upphandlande organisationer.


Dagen inleddes med korta presentationer av Swecare och Swedish Medtech, den senare med fokus på deras arbete inom upphandling. Därefter drog själva workshopen igång med en presentation från Upphandlingsmyndigheten, representerad av Margareta Bergh och Ylva Svedenmark. 



Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet som bildades i september 2015 genom en sammanslagning av olika statliga aktörer. Uppdraget är att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Generellt sett arbetar man med att utveckla metoder, verktyg t.ex. upphandlingskriterier, ställningstaganden i juridiska ärenden, upphandlingsstrategier, innovationsupphandling samt en helpdesk. Intressenterna är alla parter som är involverade i offentlig upphandling. Inom vårdområdet handlar det mycket om att stärka upphandlingskompetensen hos landsting och kommuner, genom utbildningar, seminarier och liksom kravspecifikationer för hemtjänst och primärvård. Man utvecklar även hållbarhetskriterier för medicinteknik, medicinskt förbrukningsmaterial och läkemedel. Dessa är färdigformulerade krav som är mer långtgående än lagstiftningen och framtagna tillsammans med upphandlande organisationer, branschen och andra intressenter. Just nu revideras kriterier för medicintekniska förbrukningsartiklar: handskar i vården, katetrar och liknande samt engångskläder och operationsmaterial.

Efter introduktionen delades deltagarna upp i mindre grupper, som fick diskutera följande frågor:
  • Hur kan du i din roll påverka upphandlingar i en mer hållbar riktning?
  • Vilka hinder och utmaningar ser du?
  • Vilken typ av stöd behövs för att komma vidare.
Många intressanta tankar och förslag togs upp, och Upphandlingsmyndigheten antecknade flitigt.
 

Som avslutning på mötet presenterade tre medlemsföretag i NCSH sin verksamhet, nämligen BBD-Ozonator för säker och miljövänlig hantering av riskavfall från sjukvården; PlanMiljö, ett danskt konsultbolag inom miljöområdet; och Martinson, som tillverkar operationskläder, patient- och personalkläder med fokus på hållbarhet inom tillverkning, användning och återvinning. 


torsdag 3 december 2015

Samarbete med Kina

Möte med Kinas hälsoministerium

Under två intensiva dagar besökte jag Peking tillsammans med Niclas Jacobson och Gabriel Andréasson från Socialdepartementet. Syftet med besöket var att delta i ett möte med det kinesiska hälsoministeriet, eller Commission for Health and Family Planning, som det heter. Årligen sammanträder den arbetsgrupp som är kopplad till det svensk-kinesiska MoU:t och Swecare deltar där som näringslivets representant. Nästa år firar MoU:t 10 år och detta måste naturligtvis uppmärksammas. Mötet handlade framförallt om att planera för aktiviteterna 2016 vilka troligtvis kommer innehålla högnivåbesök och delegationer till båda länderna. Från kinesisk sida uttrycktes stor uppskattning för samarbetet med Sverige och man var helt öppen med att man har behov av samarbete och hjälp för att utveckla sin hälso- och sjukvård. Ett område som särskilt diskuterades var äldrevård och lösningar kopplade till den åldrande befolkningen vilket är en av Kinas största utmaningar, mycket på grund av ettbarnspolitiken som nu ersatts av en tvåbarnspolitik. Detta passar väl in i Swecares arbete då vi det senaste året drivits ett projekt för att skapa ett svenskt koncept på området. Hälsoministeriet välkomnade förstärkt samarbete på äldreområdet och att detta kan bli ett av de centrala temana i nästa års aktiviteter.


Utöver ministeriet så träffade vi också China Development Bank för fortsatta diskussioner om ett gemensamt pilotprojekt. CDB besökte Sverige tidigare under hösten och har uttryckt önskemål om att Swecares äldrenätverk sätter upp en vårdcentral med inriktning på äldre människors behov och utvecklar lämpliga kringtjänster som hemtjänst, eHälsolösningar mm. Utbildning av personalen kommer också vara ett viktigt inslag. Under mötet bestämdes att en förstudie dras igång i början av nästa år.


Under vår vistelse ordnade ambassaden även ett rundabordssamtal där representanter för Karolinska Institutet, Tillväxtanalys, Business Sweden och ett par företag deltog. Förutsättningarna för affärer och samarbeten på hälso- och sjukvårdsområdet var temat. På senaste tiden har företagen märkt av en trend där de kinesiska beslutsfattarna agerar allt mer protektionistiskt och gör det svårare för utländska företag till förmån för de inhemska. Det beror vilket segment man är aktiv inom, intressanta redogörelser presenterades av företagen Mölnlycke och Diaverum.


Ett snabbt besök av vår lilla "Team Sweden"-grupp som trots det gav mycket. God respons från de kinesiska motparterna och många idéer inför det kommande året. Vädret lämnade en del att önska, första dagen var utsläpp och hälsofarliga partiklar i luften på en så rekordhög nivå att man knappt såg ut genom fönstren och strikt ombads att inte sticka näsan utanför dörren.



tisdag 1 december 2015

Bom dia Luanda

Efter hektiska dagar med delegationsresa i Uganda och Rwanda åkte Anna och jag till Angola för att se på möjligheterna för en delegationsresa dit. Kommunikationen med ambassaden i Luanda har varit igång under en längre tid då de bland annat publicerat en rapport om det Angolanska hälsosystemet och möjligheter för bolag inom sektorn. Sedan dess har ytterligare en beställning på tillägg till studien gjorts av ambassaden där commercial chain inom hälsosystemet ska lyftas, den är alldeles strax klar så hör av er till oss om intresse finns! De skickar även ut nyhetssammanfattningar veckovis där hälso- och sjukvårdssatsningar, hälsoläge och aktuell statistik lyfts upp tillsammans med andra nyheter.


Emelie Sandberg Aparicio på ambassaden hade satt ihop ett gediget och fullspäckat program för våra dagar. Vi landade vid lunch i torsdags och lämnade bara väskor på hotellet innan lunch med ambassaden och SELAM gänget som också var i Angola samtidigt. Efter lunch hade vi möte med Dr Boaventura Moura på Direcção Nacional de Medicamentos e Equipamentos. De är en viktig aktör att träffa för att förstå hur uppköp inom den offentliga vården går till.


Efter det åkte vi vidare till Direcção Nacional de Saúde Pública och träffade Directora Joseth Rita som är Director for Chronic Diseases. Hon beskrev hur vården för kroniskt sjuka har många utmaningar och att det till stor del inte finns den utrustning och behandlingar som behövs i Angola. Trenden är att de privata sjukhusen investerar i avancerad utrustning så att de kan ta hand om patienter med svårare diagnoser men det är väldigt dyrt och de når därmed inte ut till alla de som behöver det i befolkningen. Avdelningen täcker även ickesmittsamma sjukdomar. De arbetar inom 10 projekt riktade mot olika sjukdomar bl.a. cancer, diabetes, njursjukdomar och hjärt- kärlsjukdomar. De arbetar på att ta fram en profil om situation av NCD i landet och därefter ta fram en nationell plan som kan bidra till standardiserad behandling av de olika sjukdomarna.

På fredagmorgon träffade vi Doctora Henda Vasconcelos som är Director for Reproductive health. Hennes kontakt Cecilia Simonetti från Brasilien var också med. Deras huvuduppdrag är att arbeta med familjeplanering, man föder i snitt 6.4 barn per kvinna i Angola och sätter en stolthet i att ha stora familjer. Ett av deras mål är att gravida kvinnor ska ha minst fyra pre-natal consultations, idagsläget är det 44% av de havande kvinnorna som har det. Bröstcancer och cervix cancer är de två vanligast cancerformerna. De vill starta nationella screeningprogram för dessa för att nå patienter i ett tidigt skede.


På engång när vi landade insåg vi att spanskan kunde komma väl till pass i substitut till portugisiskan då viljan och kunskapen att tala engelska generellt var låg. Tur nog så är Anna flytande i spanska och jag själv förstår men kan inte tala. Vi höll ett seminarium för inbjudna gäster på ambassaden. Där Anna berättade om svensk hälso- och sjukvård och gjorde hela sin presentation på spanska. Jag berättade om svenska företagslösningar. Vi diskuterade sedan i gruppen vilka behov Angolansk hälso- och sjukvård har och hur de svenska bolagen kan komma in med lösningar.


Vi hade en lunch på residenset efter det med representanter från WHO, UNFPA, Cicci Angola och UNICEF där vi fick höra om deras respektive arbete samt var de tror att svenska bolag främst kan efterfrågas samt att vi presenterade Swecare och vårt arbete.

Vi ser nu framemot att få fortsätta planeringen av en delegation under första halvåret 2016. Hör av er ni som är intresserade!