torsdag 27 februari 2014

Besök på Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset

KUS Huddinge

Idag begav jag mig på utflykt till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för att besöka Innovationsplatsen. Grå var himlen denna råkalla februaridag och massivt grå var färgen på sjukhuset som tornar upp sig bredvid Södertörns högskola i Flemingsberg. Grått var det dock inte alls inne på Innovationsplatsen där jag skulle träffa Jörgen Larsson som tidigare var chef, men nu lämnat över och fokuserar helhjärtat på att utveckla Karolinskas internationella relationer och samarbeten. Innovationsplatsen skapades för ett par år sedan av bland annat Johan Permert som numera är Utvecklings- och innovationsdirektör på Karolinska, men som fortfarande är drivande i utvecklingen av projektet. Idén är att skapa en mötesplats och en ingång till samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Samarbetet ska tillgodose sjukvårdens behov av bättre och effektivare utrustning, bättre arbetsprocesser och smartare vårdkedjor för patientens bästa. Bland annat drivs Nationella testbädden för innovativ strålterapi inom ramen för Innovationsplatsen. Det ska bli en kreativ mötesplats där vård, akademi och industri gemensamt driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Långsiktigt syftar projektet till att lösa tydligt identifierade utmaningar inom strålbehandlingsområdet – samtidigt som företag lättare kan utveckla och testa nya produkter i relevant miljö. Andra områden man tittar på är bland annat infektionskontroll samt telemedicin. Läs mer på hemsidan: http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/Utveckling-och-Innovation/Innovationsplatsen2/

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson är aktiv i det internationella arbetet och deltog bland annat i ett seminarium arrangerat av Swecare och Business Sweden under Arab Health.


Verksamheten är mycket spännande och vi var efter vårt möte överens om att ett närmare samarbete mellan Swecare och Innovationsplatsen behövs!


 

 

fredag 21 februari 2014

Seminarium i Göteborg om det offentliga främjandet

Igår var Swecare i Göteborg för att hålla i ett seminarium tillsammans med Business Region Göteborg om det offentliga exportfrämjandet. På kvällen passade vi på att delta på Sahlgrenska International Cares inspirationsmingel.

1

Maria och Ulf Landin från BRG hälsade välkomna till seminariet och introducerade Lotta Liljelund, Socialdepartementet, som första talare. Lotta talade om Socialdepartementets främjandearbete och berättade om de samarbetsavtal (MoU) på hälsområdet som Sverige har med ett antal olika länder. Vidare presenterade Lotta  Swecare som departementets operativa aktör och  berättade  om den utvärdering av Socialdepartementets främjandearbete som genomfördes förra året. Vi lovade att distribuera rapporten och den hittar ni här.

2
Business Sweden presenterade sitt program för att hjälpa småföretag ut på den internationella marknaden, Steps-To-Export. Vi fick också höra från Business Region Göteborg som pratade om sitt omfattande arbete med att hjälpa life science företag i Göteborg och från Enterprise Europe Network som  berättade vad de har att erbjuda life science bolag.

3
Vi hade också bjudit in företag att ge sin syn på främjandearbetet och berätta hur de använt sig av det offentliga stöd som finns att tillgå. Gunnar Preifors från SCA har länge varit en mycket aktiv Swecaremedlem. Här presenterade Gunnar SCAs satsning på Kina där MoU:t mellan våra två länder har underlättat arbetet betydligt.

bild
Anders Elliot från Abigo berättade om bolagets verksamhet och internationaliseringsstrategi. Abigo fyller 25 år i år och finns i över 70 länder. År 2010 tilldelades Abigo Swecare Export Award och statssekreterare Karin Johansson sade om Abigo "Abigo Medical är ett utmärkt exempel på att svensk innovation leder till fler jobb och stadigt ökande omsättning för företaget. Ökad export leder till ökad välfärd, vilket illustreras väl av Abigo Medical som är en mycket värdig vinnare av Swecare Export Award 2010.". Presentationer från seminariet hittar ni här.

bild

Efter seminariet åkte vi vidare till Salhgrenska där Sahgrenska International Care bjöd på en intressant och trevlig inspirationskväll. Lotta Liljelund fick återigen ställa sig i talarstolen och berätta om det viktiga främjandearbete som Socialdepartementet ägnar sig åt. Efter Lotta fick vi höra en spaning om framtiden av trendspanaren Stefan Hyttfors. Vi har haft en mycket spännande dag och kväll i Göteborg med många nya intressanta kontakter. Vi är tillbaka i Göteborg redan den 4e mars då Maria talar på Medtech & Biomaterials 2014.

torsdag 20 februari 2014

EU:s patientrörlighetsdirektiv -hot eller möjlighet!

Igår arrangerade Swecare ett seminarium om EU:s patientrörlighetsdirektiv och vilka effekter det kan ha för Sverige och svensk sjukvård. Vi hade samlat talare från  alla ansvariga aktörer, Socialdepartementet,  Socialstyrelsen, Försäkringskassan och SKL vilka redogjorde för regelverket och hur implementeringen av direktivet går till. Dessutom fanns ett antal privata aktörer på plats för att ge sin syn på frågan och hur det ser ut för dem som i praktiken hanterar EU-patienter till Sverige. Intresset för seminariet var stort och över 50 deltagare från olika landsting, företag, sjukhus och myndigheter var på plats.

bild

Bakgrunden till seminariet var den nya lag om vård utomlands som gäller sedan första oktober 2013. Lagen utgår från reglerna i EU:s patientrörlighetsdirektiv från 2011 som syftar till att underlätta för patienter att söka vård i annat EU-/EES-land. Direktivets fokus ligger på patienters rätt att i efterhand få sina kostnader täckta för vård och behandling i annat EU/EES-land.  Patientrörlighetsdirektivet påverkar förutsättningarna för svenska vårdgivare att exportera vård till andra EU-/EES-länder. Den nya EU-lagstiftningen stärker rätten för patienter från andra EU-/EES-länder att söka vård här. En viktig komponent i den nya lagstiftningen är likabehandlingsprincipen som gör att en vårdgivare inte får ta ut en högre kostnad för en patient från ett annat EU-/EES-land än för en patient från det egna landet. Det innebär att landstingen, enligt regeringens proposition, måste tillämpa priserna i riksavtalet för utomlänsvård. För privata vårdgivare, som för den aktuella tjänsten saknar kontrakt med landsting, tillämpas enligt propositionen det pris som patienten och den privata vårdgivaren kommit överens om med beaktande av diskrimineringslagens förbud mot etnisk diskriminering.
[caption id="attachment_13446" align="aligncenter" width="540"]Bild 2 Maria Nilsson, Socialdepartementet[/caption]

Första delen av seminariet bestod av information om grunderna till patientrörlighetsdirektivet samt hur regelverket ser ut och tolkas av de ansvariga instanserna. Maria Nilsson från Socialdepartementet redovisade för patientrörlighetsdirektivets grunder. Själva syftet med direktivet är att göra det lättare att få tillgång till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Tidigare har ersättning för vård till utländsk patient inte kunnat utgå till en privat vårdgivare men detta har nu reglerats med den nya lagen och dessa ska hanteras på samma sätt som offentliga vårdgivare.

[caption id="attachment_13448" align="aligncenter" width="540"]Hasse Knutsson från SKL Hasse Knutsson, SKL[/caption]

 

Försäkringskassan är nationell kontaktpunkt för svenskar som är intresserade av att söka vård utomlands, medan Socialstyrelsen är kontaktpunkten för utländska patienter som söker vård i Sverige. Försäkringskassan är de som bedömer och tar beslut om vård som söks utomlands är ersättningsberättigat eller inte. Det kan gå till på olika sätt, antingen åker en patient "på vinst och förlust" till ett annat land, blir behandlad, betalar för sin vård och ansöker sedan om ersättning vid hemkomsten. Här finns risken att man får avslag och då får stå för det hela själv. Om man vill försäkra sig om att den behandling man sökt verkligen blir ersatt kan man söka förhandsbesked från Försäkringskassan. detta kan dock ta ett par månader men ger en större säkerhet. Man får dock fortfarande göra utlägg för kostnaderna. det finns ytterligare ett sätt att i förhand förvissa sig om att man kommer att få vården ersatt samt att Försäkringskassan står för de större kostnaderna så att man själv slipper ligga ute med pengar.

Landstingen är i sin tur de som betalar och de bistår Försäkringskassan i frågor om ersättning och förhandsbesked. SKL har en arbetsgrupp bestående av ett antal landsting som diskuterar vad direktivet har för påverkan på vården. Förra året upprättades en specifik kontaktpunkt för vårdfrågor, prislistor, läkemedel, hjälpmedel och tandvård. Allt som försäkringskassan behöver för att fatta besluten. Inget i direktivet tvingar vårdgivarna att godkänna planerad vård för patienter från andra EU-länder eller prioritera dem till nackdel för andra patienter om man inte har resurser för detta. Detsamma gäller för utomlänspatienter.

[caption id="attachment_13451" align="aligncenter" width="540"]Michael Nordh Grate Michael Nordh Grate[/caption]

Efter ett intensivt informationsblock om regelverken följt av paus var det dags för Stockholm Cares vd, Michael Nordh Grate att ge sin syn på direktivet. Stockholm Care är ett landstingsägt bolag som främjar export av tjänster på hälso- och sjukvårdens område. De erbjuder utbildning i Sverige för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal samt tillhandahåller även vård för utländska patienter. Michael redogjorde för verksamheten och de stora möjligheter Sverige borde ha för att profilera sig ytterligare på det här området. Han underströk dock problemen med ersättningsnivåerna för just EU/ EES-patienter då man under inga omständigheter får ta ut högre kostnader än för en utomlänspatient. Direktivet är mycket tydligt med att det inte får ske en diskriminering på det här området. Man är samtidigt överens om att kostnaderna är högre för en utländsk patient. Inte för själva vårdingreppet rimligen, men administration, vissa utredningar, behandling av patienter från områden med betydligt högre MRSA än Sverige, tolkning etc. I dagsläget innebär EU-patienterna enligt de här synsättet att landstingen i princip går back när de tar emot patienter.

Nästa talare var Siv Schalin vd på Docrates Cancer Center i Helsingfors, ett privat sjukhus som tar emot finländska och utländska patienter i Finland. I Finland är det betydligt vanligare med privata utförare i vården, men Siv kände mycket väl igen debatten om att ta emot utländska patienter i Finland och hur betalningen för detta fungerar. Debatten ser ut på ett liknande sätt i Finland och Siv Schalin skulle gärna se ett närmare samarbete de nordiska länderna emellan för att utveckla frågor om patientimport och vårdexport.

[caption id="attachment_13452" align="aligncenter" width="540"]Stefan Larsson, BCG Stefan Larsson, BCG[/caption]

Avslutningsvis talade Stefan Larsson, managementkonsult och delägare i Boston Consulting Group med stor erfarenhet från vården, både i Sverige och internationellt. En av frågeställningarna som Stefan tog upp var huruvida vårdexporten är ett framtida hot mot vår ekonomi.  Enligt Stefan kommer Sverige bli tvungna att välja om man ska satsa på att ha en riktigt bra vård där man kan utveckla vissa specialiteter och göra utrymme för att ta emot utländska patienter, något som knappt är möjligt idag med den nuvarande kapaciteten på våra sjukhus, eller om man istället ska skicka iväg patienter utomlands för vård. Att satsa på vissa områden på det viset skulle både kunna innebära lägre kostnader men framförallt högre kvalitet. Sverige har ett gott renommé att bygga på, men om vi inte bygger upp en kapacitet att ta emot utländska allt mer rörliga patienter, så gör något annat land det och då förlorar vi stora potentiella exportinkomster. För att detta ska kunna bli verklighet måste vi dock ha en sammanhållen strategi på nationell nivå för dagens situation med enskilda landsting som i princip konkurrerar med varandra gör inte detta möjligt.

[caption id="attachment_13465" align="aligncenter" width="540"]Paneldebatt Paneldebatt[/caption]

Seminariet avslutades med en paneldebatt där presentatörerna fick svara på frågor från publiken och ge sina reflektioner över vad som framkommit under eftermiddagen. Bland annat diskuterades att de patienter som har råd har större möjlighet att söka vård utomlands och hoppas på ersättning i efterhand. Det faktum att du måste ha pengar för att kunna använda dig av möjligheten strider mot den tydliga principen om likabehandling, som är central i direktivet.  Andra frågor berörde hur det fungerar för patienter som sökt vård utomlands och komplikationer uppstått efter hemkomst. Om komplikationer inträffar och patienten behöver intensivvård tex, något som kan dra iväg kraftigt kostnadsmässigt, vem står för den risken? Patienten, vårdgivaren eller Försäkringskassan? Det underströks också i debatten att direktivet är mycket nytt, endast ett par månader och kommer att prövas, utvecklas och kan komma att förändras. För att kunna ta betalt för kostnader runt mottagning av utländska patienter kan prislistorna för vård av utomlänspatienter behöva ses över.

Det var ett fantastiskt lärorikt och spännande seminarium och frågorna kommer helt säkert fortsätta debatteras. Presentationerna från dagens seminarium kan ni hitta här.

tisdag 18 februari 2014

Dags att nominer ditt favoritföretag till Swecare Export Award 2013!

Nu är nomineringen till Swecare Export Award öppen så ta chansen och nominera ett företag som du vill uppmärksamma innan den 31 mars. Swecare Export Award  instiftades i samband med Swecares 30-årsjubileum 2008.  Priset kommer att delas ut på Swecares årsmöte som nu är satt till den 29e april. Mer information om årsmötet och inbjudan följer inom kort.

[caption id="attachment_11778" align="aligncenter" width="540"]Förra året tilldelades Cavidi Swecare Export Award Förra året tilldelades Cavidi Swecare Export Award[/caption]

Swecare Export Award ska uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Syftet är att premiera kreativitet och nytänkande samt verka för nya framgångsmodeller för internationalisering inom alla områden inom svensk omsorg, hälso- och sjukvård. Läs mer om priset på Swecares hemsida. För att nominera ett företag till Swecare Export Award, vänligen skicka en kort motivering till info@swecare.se.

måndag 10 februari 2014

Kurs i Affärsmodeller för tillväxtmarknader

Saknar ditt företag en affärsmodell eller strategi för att utnyttja affärsmöjligheter som finns på tillväxtmarknaderna?


Kan ditt företag bidra till ”Inclusive business” genom affärsmodeller som inkluderar fattiga människor i hela värdekedjan?


Vill du bli inspirerad till att tänka nytt vad gäller ditt företags affärsmodell på tillväxtmarknader?


 Då ska du gå vår kurs

Affärsmodeller för tillväxtmarknader


Datum: 11 mars 9.30 – 16.00
Plats: Swecare,
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Kostnad: Kursen subventioneras av Swecares Sida-finansierade projekt.  Kostnaden är 850 kr (faktureras), inklusive lunch och fika.

Anmälan: Skicka din anmälan till Anna Riby; anna.riby@swecare.se. Ange namn, företag, faktureringsadress och ev allergier. Sista anmälningsdag är 24 februari, 2014. Anmälan är bindande från den 24 februari. Kurserbjudandet riktar sig främst till Swecares medlemmar.

Affärsutveckling och etablering på tillväxtmarknader blir allt viktigare för svenska företag, även inom hälso- och sjukvårdssektorn. Alternativa samarbeten och affärsmodeller krävs ofta för att lyckas på dessa marknader, t ex inclusive business. En-dagskursen belyser några viktiga erfarenheter som rör etablering och finansieringsfrågor för att etablera sig i tillväxtländer. Efter dagen ska du själv ha möjlighet att reflektera kring ert företags modell – har den rätt förutsättningar eller behöver den anpassas? Ett sätt är ”Inclusive Business”, vilket innebär att företag utvecklar innovativa, kommersiella affärsmodeller som riktar sig mot tillväxtmarknader och inkluderar fattiga människor som leverantörer, konsumenter, producenter eller arbetstagare.

Kursledare är Ruth Brännvall som har lång erfarenhet att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att utveckla affärsmodeller och att integrera hållbarhet och socialt ansvar i sitt varumärke och innovationsstrategi, bl a inom det egna företaget Njord Consulting. Hon har varit engagerad i ett flertal globala insatser, exempelvis Innovations Against Poverty (en s.k. challenge fund finansierad av Sida). Ruth har en bakgrund inom media och telekom, bland annat som strategichef på Orange/France Telecoms huvudkontor i London och Paris.

 

torsdag 6 februari 2014

Socialdepartementets ambassadmingel

Igår deltog Swecare på Socialdepartementets ambassadmingel. Tanken med minglet var att statsråden skulle få möjlighet att presentera sina respektive arbetsområden för de Sverigestationerade ambassadörerna.  Som Socialdepartementets exportorganisation var också Swecare på plats och det var inte bara trevligt utan också ett bra tillfälle att knyta nyttiga kontakter inför kommande reseplaneringar.

IMG_3646 Eftermiddagen började med att statsråden presenterade de senaste årens resultat på respektive ansvarsområden och prioriteringar inför framtiden.

IMG_3653

Efter presentationerna blev det mingel och över 80 ambassadörer var på plats. Det var mycket trevligt att träffa gamla bekanta och knyta nya kontakter.

IMG_3655

onsdag 5 februari 2014

Queenslands (Australien) hälsominister på besök i Stockholm

Den 3-4 februari besökte  Queenslands hälsominister, Lawrence Springborg Sverige. Orsaken till besöket var framförallt att studera det svenska systemet med privata vårdgivare  i det offentliga systemet. Första dagen bestod av möten på Socialdepartementet, lunch på Australiens ambassad och studiebesök på St. Görans sjukhus.

[caption id="attachment_13385" align="aligncenter" width="540"]IMG_3627 På Arrhythmia Center Stockholm[/caption]

Dag två begav vi oss till Arrhytmia Center som är en klinik som är specialiserad på behandling av störningar i hjärtats rytm, arytmier. Kliniken är belägen inne på Södra Sjukhuset och det var mycket intressant att diskutera hur det fungerar att driva en privat klinik  inuti ett offentligt sjukhus.


IMG_3630

Efter besöket på SÖS åkte vi vidare till Karolinska sjukhuset för ett möte och lunch med Per Båtelson, Annika Tibell och Stanley Holsteiner. Sista punkten på agendan var ett rundabordssamtal arrangerat av Swecare till vilket vi bjudit in privata vårdutförare i den svenska sjukvården.

IMG_3640

Regina Rodau från SLL presenterade landstingets perspektiv på hur den privata vården fungerar i Stockholm. Ministern tog sedan över och presenterade kort hälsosystemet i Australien och Queensland. Ministern berättade att man nu tittar på hur man kan öppna upp för fler privata utförare och därför vill undersöka hur vi gått till väga i Sverige. Diskussionen öppnades sedan upp och delegaterna var väldigt intresserade av att höra om de privata aktörernas erfarenheter och vilka utmaningar och svårigheter som har uppstått i samband med en etablering på en marknad som domineras av offentliga utförare. Det konkreta intresset från delegaternas sida har lett till två dagar av mycket intensiva diskussioner och mitt intryck är att de fått en mycket god bild av hur det svenska systemet ser ut.