tisdag 12 januari 2021

Så svarar Zenicor Medical Systems på krisen

Hej Caroline Mellstig Theimer, Business Development Manager Zenicor Medical Systems AB, som är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2003 och som sedan dess vuxit till att bli ledande i Europa inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention för sjukvården.

Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicor Medical Systems fortsätter att visa sin styrka under tuffa tider.

Berätta, hur påverkades Zenicor av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

Inledningen på 2020 var stark för Zenicor, det första kvartalet var Zenicors bästa första kvartal hittills med en tillväxt på 5 % och med ett positivt resultat. När pandemin slog till i Europa med full kraft under det andra kvartalet innebar krav på nedstängning att vården behövde ställa om för att hantera, diagnostisera och behandla patienter utan att utsätta dem för onödig risk. Nedstängningarna hade även direkt påverkan på vår verksamhet då alla internationella resor och merparten av kundbesöken sköts på framtiden.

- Trots ett tufft utgångsläge har vi glädjande kunnat notera att flera av våra kunder utnyttjat den digitala möjlighet som Zenicor-EKG erbjuder för att kunna genomföra arytmiutredningar och diagnos på distans. På flera marknader har vi noterat att efterfrågan på patientutredningar med Zenicor-EKG har ökat. Detta trots, eller på grund av, att både primär- och specialistvård stängde för fysiska besök i våras, som till exempel Storbritannien. Istället har kreativa distanslösningar med postförsändelse och apotek som utlämningscenter för våra apparater, i kombination med digital uppföljning efter avslutad diagnos, implementerats.

- En annan effekt som utkristalliserat sig är att många av våra kunder fått upp ögonen för nödvändigheten i att ställa om från en centraliserad arytmiutredning till en mer flexibel och patientnära modell. Under våren 2020 inledde vi ett samarbete med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje, en del av region Stockholm, för att införa och utvärdera en ny effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning av hjärtklappningsproblem där en kombination av ett fysiskt möte med patienten och användning av Zenicors digitala lösning kombineras. Zenicors digitala vårdkedja har även etablerats med ytterligare regioner i både Storbritannien och Finland under året, vilket visar på en styrka i modellen.

- Zenicors vårdkedja ligger helt i linje med behovet att kunna genomföra arytmiutredningar på distans utan att patienterna behöver uppsöka vården. Att vi tillhandahåller en lösning som möjliggör effektiv implementering även under rådande förhållanden har varit otroligt viktigt för vår affär och fortsatta tillväxt i Sverige, såväl som internationellt. 

Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

- Att bedriva internationell affärsutveckling har haft sina utmaningar under det gångna året. Begränsade resmöjligheter har bland annat inneburit att vi fått genomföra rekrytering och introduktion av nyanställda till våra utlandskontor helt digitalt.

- Restriktionerna har initialt också påverkat möjligheter till att initiera nya projekt och starta nya kunder. På kort tid har dock lösningar och teknik som möjliggör digitala möten blivit tillgänglig även i vården, något som var närmast otänkbart för bara något år sedan. Detta har skapat möjlighet att genomföra utbildning och workshops på distans, vilket har varit en väldigt uppskattad aktivitet av våra kunder och något vi definitivt ser att vi kommer fortsätta med i framtiden.

- Pandemin har även haft stor påverkan på möjligheterna att genomföra forskning och många studier har pausats under året. I Storbritannien pågår för tillfället en av världens största randomiserade studier för screening av förmaksflimmer med Zenicors EKG-utrustning. Riskgrupper för förmaksflimmer som screenas är även riskgrupper för Covid-19 och det har varit viktigt att säkerställa att man kan genomföra studien på ett säkert sätt under rådande förhållanden. Studien utökas därför med en fas för att utvärdera ett helt nytt sätt att genomföra screening av förmaksflimmer, där Zenicor-EKG skickas direkt hem till patienten med post och all utbildning och kommunikation med patienten sker digitalt. 

Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Zenicor och ert arbete på längre sikt?

- Under 2020 har vården ställts inför stora utmaningar i att hantera, diagnostisera och behandla patienter utan att utsätta dem för onödig risk. Olika krav på nedstängning och begränsad mobilitet för patienterna har inneburit att vården behövt ställa om till alternativ till det fysiska vårdmötet. Att kunna bedriva effektiv förebyggande vård där patienter diagnostiseras på ett säkert sätt har i och med den rådande pandemin blivit ett prioriterat område.

- Zenicors digitala vårdkedja med distansundersökningar har utvecklats under flera år och i och med coronapandemin har dess betydelse både för den enskilda patienten och för samhället ökat snabbt. Med Zenicors EKG-lösning kommer våra kunders digitala tjänster att utökas och de kan nu på ett enkelt sätt nå patienter som behöver en arytmiundersökning. Enkelheten i systemet har visat sig ovärderlig under rådande förhållanden. Detta möjliggör att patienter, oavsett ålder, kan genomföra en arytmiutredning på distans, utan att behöva uppsöka vården för att på ett korrekt sätt kunna använda apparaten.

- Det som tidigare sågs som en nymodighet är numer en nödvändighet för att vård och forskning ska kunna bedrivas. Även om man kan förvänta sig en viss återgång till det tidigare ”normala” när vi fått bukt med pandemin är bedömningen ändå att vissa förändringar är till det bättre och här för att stanna. En förhoppning är att fokus i debatten kring digitalisering av vården framledes fokuserar på de parametrar som varit avgörande för att bedriva effektiv vård under pandemin, t ex tillgänglighet och kvalitet.

Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- Den omställning som initierats av Swecare där fysiska möten och delegationer kombineras med digitala tror vi kommer vara otroligt värdefullt även i framtiden. Att kunna tillgodogöra sig information och inspiration från andra hälso- och sjukvårdssystem utan alltför stor resursåtgång gör aktiviteterna mer tillgängliga även för mindre medlemsbolag och gör den internationella hälso-och sjukvårdsmarknaden tillgänglig för fler.

- Efterfrågan och behovet i hälso- och sjukvården av Zenicors produkter och tjänster kommer fortsatt att vara stort, och vi anpassar och förbereder oss att stå väl rustade för att kunna hjälpa till i den omställning som krävs i situationer som under den rådande pandemin och den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar.  Vi hoppas i framtiden kunna dra mer nytta av Swecare med att nå ut med denna modell i nya kanaler.

>> Läs mer om Zenior Medical Systems

fredag 18 december 2020

Så svarar Global Health Care College Sweden på krisen

Hej Global Health Care College Sweden som tillhandahåller konsulttjänster för arbete med ledning och kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvårdsutbildningar på gymnasial- och akademisk nivå. Global Health Care College Sweden verkar för att stärka hälso- och sjukvården på global nivå, i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård, baserat på kärnvärdena "education-empowerment-equality". För GHCC har pandemin varit ett startskott för efterfrågan på digitaliserade utbildningar.


Foto: Rikard Kårevall 
Från vänster: Aisha Amin, Vice President, Ulrika Nimstrand, Chief of Global Relations, Britta Wikman, CEO

1. Berätta – hur påverkades Global Health Care College Sweden av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

- I samband med pandemins initiala skede förde vi en dialog med en ny samverkanspart i Indien. Fokus låg på att utveckla och digitalisera en nationell utbildning för icke akademisk hälso- och sjukvårdspersonal, motsvarande vårdbiträdesnivå. Utbildningen är nu färdig och kommer att rullas ut på nationell nivå i Indien inom kort.

- Vi skulle kunna säga att med anledning av pandemin så har efterfrågan på digitaliserade utbildningar ökat, inte minst inom området infektionsprevention. Just nu för vi dialog med ytterligare parter i Indien, dels med en nationell förening som har 11 000 medlemmar i form av sjukhus, hälsocentraler, vårdboenden och kliniker, och som avser styra om ett flertal fysiska utbildningar till digitala. Här ser vi stora utvecklingsmöjligheter, att med våra samverkanspartners, akademin och arbetslivet, även fortsättningsvis erbjuda högkvalitativa digitala utbildningar som ligger i linje med arbetslivets behov.

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

- Pandemin har direkt påverkat våra möjligheter att resa och träffas 'in real life' med våra partners i Indien. De utbildningsfilmer vi skrivit manus till blev drygt en månad försenade då filmteamet inte fick tillgång till att filma på sjukhus när pandemiläget var som mest kritiskt. Dock har mycket kunnat skötas digitalt, vilket visat att infrastrukturen för digitalt arbete och kommunikation fungerar väl, såväl i Sverige som i Indien, där vi har våra primära kunder i dagsläget.

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Global Health Care College Sweden och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

- Coronakrisen har skakat om hela världen. Vi lever i en tung tid och samverkar på global nivå för att finna lösningar med att stärka kompetensen hos ny och befintlig vårdpersonal, både på basnivå och akademisk nivå internationellt. Vi jobbar aktivt med utbildningar inom infektionsprevention för att motverka spridning av sjukvårdsrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens. Behovet av digitala utbildningar inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård är högt upp på agendan. Vi har även fått tänka om och ställa om när det gäller utformandet av utbildningar och kvalitetssäkring. Digitala tjänster var inte det primära vi tänkte oss från början men livet i ett föränderligt samhälle ställer krav på oss alla, och anpassningar är nödvändiga. På längre sikt ser vi möjligheter med att kunna erbjuda digitala, fysiska och kombinerade utbildningar i större utsträckning och med vårt kvalitetssäkringskoncept för samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- För oss är Swecare en viktig samverkanspart, framförallt när det gäller att kunna verka genom Swecares gedigna nätverk, samverkansträffar, erfarenhetsutbyten samt genom att Swecare även kan agera som dörröppnare. Vi ser trots pågående pandemi med tillförsikt fram emot ett utvecklat samarbete med många nya innovativa lösningar och samverkansvägar.

tisdag 15 december 2020

Pre-delegation - Hola Mexico!

Härom veckan anordnade Swecare tillsammans med Business Sweden, svenska ambassaden i Mexiko och Socialdepartementet en "för-delegation" till Mexiko. Under två eftermiddagar hade vi möten med viktiga mexikanska myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet, i syfte att förbereda en kommande digital delegation till Mexiko.

Denna för-delegation inleddes den 3 december av ambassadör Annika Thunborg och chefen för Mexikanska hälsoministeriets internationella kontor. Först på agendan stod utbyte av erfarenheter och god praxis under covid-19 pandemin. Niclas Jacobson och Kerstin Carlsson från Socialdepartementet presenterade hur Sverige arbetat, och från den mexikanska sidan fick vi höra chefer från de två försäkringskassorna och från hälsoministeriet. Även i Mexiko har man förstås försökt hålla en god kommunikation med medborgarna, satsat på kurser för sjukvårdspersonal, att registrera patienter digitalt och användningen av olika eHälso-lösningar har ökat, även om i mindre omfattning än i Sverige.


Nästa dag låg fokus på digitalisering och e-Hälsa och icke-smittsamma sjukdomar. Adrián Pacheco, ansvarig för telehälsa på CENETEC, The National Center for Health Technology Excellence, berättade om Mexikos satsningar inom e-Hälsa, relaterat till journalsystem, läkarkonsultationer på distans, e-lärande, standardisering och interoperabilitet. 


Karina Tellinger McNeil, koordinator och strateg för eHälsa på SKR, visade hur Sverige nu operationaliserar eHälso-visionen, vilket intresserade våra mexikanska motparter. 

Vad gäller icke-smittsamma sjukdomar så berättade Ruy López Ridaura på mexikanska folkhälsomyndigheten om deras arbete med bl a hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, gav en överblick av svensk cancervård, från prevention och tidig diagnos till rehabilitering och palliativ vård. 


Många utmaningar är förstås gemensamma och diskussionerna kom i gång ordentligt efter presentationerna. Med detta är kontakterna på hälsoministeriet och myndighetsnivå etablerade. Detta bådar gott för fortsatta kontakter och för den uppföljande digitala delegationsresan som planeras till våren. 

Är ni intresserade av den stora och relativt mogna mexikanska marknaden, eller vill ni etablera kontakt på politisk nivå - hör av er till info@swecare.se och håll utkik i vårt kalendarium efter inbjudan till delegationen. torsdag 10 december 2020

Hallo Deutschland – Swecare’s first digital delegation trip to Germany (24 November, 1-3 December 2020)

Swecare, together with the Ministry of Health and Social Affairs of Sweden, The German-Swedish Chamber of Commerce (GSCC), the Swedish Embassy in Berlin and the German Embassy in Stockholm, organised a digital delegation trip to Germany, as part of the German-Swedish Partnership for Innovation. This first virtual trip focused on turning current healthcare challenges into opportunities and provided various opportunities for interactive engagement within the group of participants and with the German counterparts.


During these days, more than 15 participants from 12 Swecare member and non-member companies and organisations took part in various interactive webinars. These included” Explore” webinars about conditions, trends and business opportunities on the German e-Health market,”Exchange” high-level and breakout discussions, as well as ”Export” informative study visits. The program was developed as a funnel, starting off with a broad overview of the subject and subsequently going deeper into current issues, challenges and needs. Despite the digital format for organising such a trip being new to Swecare, the overall outcome was assessed as being positive. Some participants even argued that this format established a closer atmosphere than conventional delegation trips. One Swecare member added that it was ”one of the best delegation trips that I have been part of during my career considering the current COVID-19 conditions”.

Some key findings include:

  •         The challenge is not technical, it is behavioral.
  •         Integration and open dialogue are key.
  •         It is not a matter of competition; it is about collaboration.
  •         Just do it! Do not wait for the infrastructure.
  •         The ongoing pandemic as catalyst: use the window of opportunity!
  •         Clear match between German-Swedish innovation and key competences.

In sum and in the words of the Swedish Ambassador in Berlin, Per Thöresson, referring to a statement made by State Secretary Maja Fjaestad: “Only if we can have an open discussion, can we also collaborate on solutions”. The “trip” provided for such open discussions and Swecare looks forward to a close dialogue with German counterparts in the upcoming months.


The year 2020 has been different from other years. For Swecare, this has meant to rethink how and what activities to provide for its members. After various consultations with the members, it was decided to organise a digital trip to Germany within the German-Swedish Partnership for Innovation.

The informal start of the delegation trip was on 5 November at the German Swedish HealthTech event, an event supported by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, the Swedish Ministry of Health and Social Affairs, the German Ministry of Health, the Swedish Ministry of Enterprise and Innovation, the Swedish E-Health Agency, Swecare, bitkom and Vinnova. There, various Swecare members participated and to-be member Digital Diabetes Analytics Sweden AB pitched their product in front of several Venture Capital firms and the rest of the participants which were almost 200.

On 24 November, it was finally time for the kick-off event for the digital delegation trip and the internal introduction of all participants, including the presence of State Secretary Maja Fjaestad.

One week later, on 1 December, the delegation “arrived” in Germany with two informative ”Explore” webinars. The first webinar focused on Conditions and Trends on the German e-Health Market and the second session on Business Opportunities on the German e-Health Market. Speakers came from a wide range of institutions, such as the Gematik, the Techniker Krankenkasse, the Health Innovation Hub, Germany Trade & Invest, the Digital Health Hub in Nuernberg/Erlangen. An incubator, Werk1, and two best practices with insights into conditions, challenges and potentials also shared their experiences and thoughts with the participants.

Thank you! Perfectly well planned, inspiring discussions and great new connections. 

                                                   Maja Magnusson, Co-founder, COO, Care to Translate 

After this first day, which set the ground and provided interesting and detailed discussions about the German e-Health landscape, the second day focused more on healthcare challenges and lessons learned from the COVID-19 pandemic. The day started with welcoming words by the Swedish Ambassador in Berlin and the German Ambassador in Stockholm and was followed by two keynote speakers. Kalle Conneryd Lundgren, Chief Operating Officer/Chief Innovation Officer at Karolinska University Hospital and Dr. Gocke, Chief Digital Officer at the Charité – Universitätsmedizin in Berlin  shared their insights from the ongoing pandemic, focusing on challenges and lessons learned. Having both presentations directly after each other allowed for comparison and reflections on differences and similarities between both countries. According to Kalle Conneryd Lundgren, one development that is likely to last is decision-making support. However, the next years will show what products and services will remain a niche and which ones will be possible to scale.After setting the tone by these keynote speakers, both holding leading positions in their respective fields, participants were divided into pre-defined breakout sessions. The topics of these were: Digital Care, Decision and Monitoring Systems and Triage, Smart and Safe Hospitals. Each breakout-session included one Swedish expert on the subject, 3-4 participants and 3-4 German experts. In lack of in-person, informal exchanges, these sessions allowed for more in-depth discussions on the different topics. During one hour, participants had the chance to learn from each other and start a dialogue with the German counterparts based on their specific needs. Initial feedback received after these breakout sessions has merely been positive and the appetite to continue the discussions is reportedly there.

Thank you very much for the interesting discussions, especially about "Smart & Safe Hospitals"! It was a pleasure to be part of your virtual trip. 

                Thomas Möller, Political Advisor, German Association of Health IT Vendors  

The last part of this day focused on reporting back from the breakout sessions to the plenary group with comments and concluding remarks from Maja Fjaestad, the State Secretary to Minister of Health and Social Affairs. One of the main conclusions from the breakout sessions were that the mindset remains the challenge in digitalisation. Participants identified a few needs, such as a stronger focus on change management, further guidelines to implement solutions quicker, the importance of soft factors and the possible setup of a ”Bundescloud” (here, the IT foundation of the German government). Participants also reported that the following needs remain: to better understand regulations around digital care, implement better change management processes and how to share ”smartness”. In her closing remarks, Maja Fjaestad highlighted the need to bring ideas and competences together but, equally important, to share worst practices.


The last day of the digital delegation trip included two “study visits”. The first one was at the Centre for Cardiovascular Telemedicine where Prof. Dr. med Friedrich Köhler provided the participants with a lively introduction to the Centre and spoke about how it became the first centre in Germany to integrate telemedicine with Artificial Intelligence. Despite the digital format, participation was almost as being at the Charité itself. Similar to the earlier conclusions by Kalle Conneryd Lundgren and from the breakout sessions, Prof. Dr. Köhler also identified that the current challenge is not technical but rather the mindset. He also stressed that the current environment in Germany sets good and solid condition for start-up companies working on digital health applications. He added that ”now we need robust and trustworthy providers. This is an opportunity!

Thereafter, the participants ”travelled” to the Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut (HHI) and its CINIQ Center/Forum Digital Technologues. The HHI provided an overview of recent research at the Institute whereupon The Forum Digital Technologies showroom was presented which includes various developments in Germany in the field of digital technologies. The experts from the HHI mentioned that cost and complexities now force radical rethinking of solutions and that ”the potential of digitalisation for patients are not well exploited yet”.

Thank you again for this well organised and fruitfull delegation trip to Germany!

                                                    Yuan Almqvist, Export & Sales Manager, Predicare AB 

The initial feedback mentioned by participants during the wrap-up session was positive, highlighting in particular the breakout sessions and the study visit at the Centre for Cardiovascular Telemedicine with Prof. Dr. med Friedrich Köhler. While Swecare is currently conducting more detailed evaluations, participants mentioned possible points of improvement being more practical examples.  The participants obtained the possibility for individual follow-up meetings with Swecare and the GSCC to identify their needs on the German e-Health markets.

We are happy that this first digital delegation was such a success, with some parts even working better than in real life. Swecare is now looking forward to further developing and contributing to new digital solutions, not only for healthcare but also for export promotion more generally. 

For further information, please contact us: info@swecare.se

onsdag 9 december 2020

Hur har svensk life science export påverkats av covid-19? En uppföljande rapport

Sammanfattning

Under våren 2020 genomförde Stiftelsen Swecare en undersökning bland sina medlemmar om hur dessa påverkats av den pågående covid 19-pandemin med särskilt fokus på exportverksamheten. I undersökningen ingick 54 företag och organisationer. Materialet kompletterades med djupintervjuer med branschorganisationer och rapporter från bland annat Business Sweden. Under hösten genomfördes en uppföljande analys för att följa hur medlemmarna upplevde utvecklingen. Den uppföljande enkäten besvarades av 33 medlemmar, vilket motsvarar drygt en tredjedel av medlemmarna. Utifrån svaren från dessa drar Swecare slutsatserna att majoriteten av företagen fortfarande påverkas negativt i sin internationaliseringsförmåga och att det även fortsättningsvis är de minsta bolagen som drabbas hårdast.[1] Precis som under våren är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för de flesta av företagen. Däremot rapporterade ett antal företag om en positiv utveckling på exportområdet där de nya behov som pandemin skapat bedöms ha lett till ökad efterfrågan och försäljning under sommaren och hösten.

Majoriteten av de svarande i vårens enkät bedömde den generella utvecklingen framöver som negativ. I höstens uppföljande studie tycks denna bedömning ändrats och en majoritet svarar istället att de ser positivt på utvecklingen framåt. Det ger hopp om nya möjligheter för svenska lösningar inom life science-sektorn trots en pågående andra våg av covid-19.Inledning

Utbrottet av covid-19 ligger nu flera månader tillbaka i tiden men utmaningarna fortsätter, i synnerhet med den kraftiga ökningen av smittade som nu återigen breder ut sig i många länder världen över. Liksom andra branscher har life science-branschen varit tvungen att anpassa sig efter de nya förhållandena. Många har visat på god anpassningsförmåga och presenterat nya produkter och tjänster liksom nya och innovativa sätt att arbeta och finna logistiklösningar. Dock var många av de svarande i vårens undersökning oroade och såg negativt på den framtida utvecklingen.

Efter Swecares undersökning från april och maj 2020 genomfördes under oktober en uppföljande undersökning för att få en inblick i hur pandemin fortsätter att påverka Swecares medlemmar och den svenska life science-industrin generellt. De svarande har vid båda tillfällena motsvarat förhållandena i Swecares medlemsbas relativt väl vad gäller storlek. Detsamma gäller segment, där flest medtech företag svarade på undersökningen, följd av aktörer inom tjänster (ej digital), IT/digitala aktörer och pharma-aktörer. Fördelningen av svarande medlemmars storlek och segment är samma i de två undersökningarna men i den senare ingår ett mindre underlag.

Påverkan på export och internationalisering

Precis som i vårens undersökning påvisar även den uppföljande undersökningen att pandemin har haft och fortsätter att ha en påverkan på medlemsföretagens export- och internationaliseringsförmåga. De flesta svarande, 45%, uppger att de påverkades negativt av pandemins effekter och 27% svarade att de påverkades både positivt och negativt. I vårens undersökning uppgav en knapp majoritet att de påverkats negativt men nästan lika många att de påverkats både positivt och negativt. Enligt en studie från Exportkreditnämnden (EKN) i september 2020 uppvisas liknande resultat, där ungefär hälften av tillfrågade bolag upplever en nedgång av exporten, vilket kan jämföras med en majoritet under juni.[2] De svarande från Swecares undersökning som uppgav att de påverkats enbart negativt återfinns fortfarande bland de minsta företagen i undersökningen. Enligt LIF fortsätter läkemedelsföretagens påverkan vara positiv i huvudsak.[3]

”Läkemedelsföretag ses nu som nyckelaktörer för framtiden.”

                                                                                  Läkemedelsindustriföreningen

Vidare verkar produktion, logistik och utförande av tjänster inte vara lika problematiskt för medlemmarna längre. Däremot är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för majoriteten av företagen, på ett liknande sätt som under våren. För vissa företag är tillgången till kunder fortfarande svår eller omöjlig, medan andra beskriver att det är restriktioner av olika slag som fortsätter påverka möjligheterna till internationalisering. Enligt Swedish Medtech rapporterar deras medlemsföretag en liknande problematik i tillgången till kunder samt att reserestriktioner har påverkat den fria rörligheten av företagens personal.[4]

Ett företag som inte har kunnat träffa kunder är ObsteCare AB:

”[Vi har i]ngen möjlighet att träffa potentiella distributörer via mässor. [Det är inte] möjligt för befintliga distributörer att ha fysiska möten på sjukhus och bedriva försäljning."          

De företag som påverkades positivt  av covid-19  lyfte att försäljningen av deras produkter eller tjänster har gått upp. Detta bedöms vara en effekt av de nya behov som pandemin skapat och som rapporterades under vårens undersökning samt det genombrott som den digitala utvecklingen fått.  

Bedömningen av utvecklingen framöver

I vårens undersökning bedömde de flesta svarande att utvecklingen kommer påverka dem negativt framöver, många uppgav dock att det var för tidigt att svara på den frågan. I uppföljningen kan man skönja en mer positiv syn på utvecklingen det kommande året. Det är framförallt bland de små och minsta svarande inom medtech-segmentet som förändringen skett. EKNs studie uppger liknande resultat där företagen har tydligt mer optimistiska förväntningar gällande export det kommande kvartalet.[5] Swedish Medtechs medlemsföretag gör en liknande mer positiv bedömning för utvecklingen under hösten och de närmaste två åren.[6] Många av Swecares medlemmar svarar dock fortsatt att utvecklingen är oklar.

Slutsatser

Pandemin fortsätter att påverka företagen inom life science-sektorn negativt. I synnerhet är det möjligheterna till försäljning och export som är fortsatt svår och detta drabbar framförallt de mindre företagen. Trots detta gör de svarande i högre utsträckning en positiv bedömning av den framtida utvecklingen. De flesta företag som gör en positiv bedömning av utvecklingen det närmast året är också sådana som rapporterat att företagets exportverksamhet påverkats negativt av covid-19. I den tidigare undersökningen uppgav många att de tyckte sig se att ett större fokus på sjukvårdssystemen samt nya behov av exempelvis digitala lösningar kunde innebära stora möjligheter framöver. Den än mer positiva synen på framtiden skulle kunna vara ett tecken på att dessa nya behov omsatts i faktisk efterfrågan på vissa företags produkter och tjänster.

Även Swedish Medtechs undersökningar visar liknande resultat där man tycker sig se att de behov som skapades under våren nu har utvecklats till efterfrågan på vissa produkter och tjänster och en snabbare försäljning. Dock återstår det att se om efterfrågan kommer kvarstå i längden/framtiden.[7]

För att ta del av den första undersökningen, klicka här[1] Majoriteten av Swecares medlemmar är små eller mycket små. Vad gäller segment finns de flesta inom medtech.

[2] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[3] Från intervju med LIF, 9 november 2020

[4] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[5] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[6] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[7] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

torsdag 19 november 2020

Så svarar Naslund Medical på krisen

Hej Samuel Näslund, VD på Naslund Medical AB. Som pionjär och ledare i utvecklingen av markörer för korrekt positionering marknadsför Naslund Medical AB den patentskyddade produkten Gold Anchor. Flagskeppsprodukten som ger ökad precision vid strålbehandling och spelar en viktig roll inom cancervård i stora delar av världen. 

2019 vann Naslund Medical inte bara det prestigefyllda priset Swecare Export Award utan utsågs även till Gasellföretag av Dagens Industri. En utmärkelse som går till bolag med snabb och uthållig tillväxt. Utmärkelsen har delats ut i över 20 år nu och enligt Dagens Industri är det endast en procent av alla företag som uppnår kriterierna för det hedervärda priset. Inte nog med det, nu kammar Naslund Medical hem utmärkelsen Gasellföretag för andra året i rad! En fantastisk nyhet som måste uppmärksammas i tider som dessa. Stort grattis!

1. Berätta – hur påverkades Naslund Medical av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

Vår guldmarkör fyller en viktig roll i strålbehandlingen av patienter över stora delar av världen. Vår initiala oro var därför om vi skulle kunna leva upp till vår normalt sett mycket höga leveranssäkerhet. Skulle vi kunna få leverans av vissa komponenter från norra Italien? Skulle vår egen produktionspersonal lyckas hålla sig friska? Vi klarade oss väl till idag men har ändå valt att öka både vårt råvaru- och färdigvarulager. 

Säljorganisationen påverkades väldigt mycket när man inte längre kunde besöka sjukhus. Mässor ställdes in eller ersattes av online-möten. Vi permitterade dock ingen. Vi satsade istället på utökad marknadsföring både online och via brevutskick och kontaktar nu i högre grad potentiella kunder via telefon, email och videokonferens. 

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

Vårdskulden är en av de allvarligaste effekterna. Det är tragiskt att nya cancerfall inte har upptäckts i samma takt som tidigare. Det har temporärt lett till en något lägre orderingång för oss, men drabbar framförallt patienterna. 

Restriktionerna att resa internationellt känns fortfarande som ett stort hinder. Men samtidigt tvingar det alla att snabbt bli bättre på att mötas på distans, vilket i grunden är positivt. 

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Naslund Medical och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

Inom strålbehandlingen har det redan funnits en trend mot förkortad behandlingstid genom s k hypofraktionering, dvs högre dos vid färre tillfällen. Givet vårdskulden och intresset av att minimera antalet sjukhusbesök så kommer den trenden accelerera. Då blir det ännu viktigare att alltid positionera patienter med hög precision. Det kommer öka användningen av guldmarkörer och samtidigt gynna både patienter och samhället.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

Vi säljer redan vår produkt i t.ex. Europa, USA, Japan och Ryssland men kommer fortsätta expandera internationellt. Vi välkomnar därför all hjälp vi kan få med att identifiera och utvärdera attraktiva nya marknader i Asien, Latinamerika och Afrika. Vi deltar också gärna i nätverkssammanhang – det är inspirerande och lärorikt att få ta del av den stora erfarenhet av internationalisering som finns bland andra svenska medtech och life science företag.


>> Gold Anchor website
>> Gold Anchor LinkedIn 

Gasell har under 20 år delat ut priser till landets främsta tillväxtföretag. Välkommen att ta del av ett innehållsrikt program, spännande gäster från näringslivet, prisutdelningar och analyser kring det rådande läget för Gasellföretagen i Sverige den 8 december. Kostnadsfritt men föranmälan krävs.

>> Inbjudan till Gasell Live 2020 - 8 december


tisdag 3 november 2020

Så svarar Doctrin på krisen

Hej Anna-Karin Edstedt Bonamy, Vd på Doctrin AB. Ni är ett hälsoteknikbolag som grundades 2016 vars plattform hjälper vårdgivare att intelligent digitalisera patientresan för att därigenom skapa ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdekosystem. Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk sjukvård och nås av drygt 2 miljoner människor. Den är implementerad på mer än 200 vårdenheter, med nästan 9000 vårdmedarbetare och hanterar mer än 1.2 miljoner patientärenden per år. Ni har haft ett minst sagt händelserikt år där covid-pandemin gett er en rejäl skjuts! 

1. Ni var redan innan Coronautbrottet ett företag på uppgång, men berätta - hur påverkades Doctrin av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

- Det har påverkat oss jättemycket. Vi är ju ett företag som haft en bra tillväxt sedan starten och i februari hanterade våra kunder, vårdgivarna ca. 50 000 digitala vårdmöten per månad i vår plattform. Det som hände då var att den planerade utrullningen som vi hade hos våra stora kunder med flera vårdcentraler skruvades upp ganska rejält. Det man kanske hade tänkt att rulla ut under hela 2020, dvs. implementera, processförändra, utbilda och så, gjordes istället på två månader! 

2. Vad förändrades? 

- Initialt blev det en väldig skjuts men vi ser faktiskt att antalet digitala vårdmöten fortsätter att öka ute hos våra kunder, även nu när hotet från själva pandemin inte är lika stort som det var just då under det akuta skedet. Idag ligger vi ganska precis på 100 000 digitala vårdmöten i månaden, så det har dubblats. Antalet enheter som vi är aktiva på har också ökat med 50% och det visar att man per enhet genomför många fler digitala vårdmöten idag än vad man gjorde tidigare. 

- Den här förändringen vi ser idag är väldigt påtaglig för oss och för våra kunder. Den typ av funktionalitet som vår produkt har hjälper vårdgivarna att adressera både tillgänglighets- och produktivitetsproblem. Vi ser att också vårdgivarna får en bättre arbetsmiljö när personalen kan arbeta digitalt halva eller hela dagar. Det är en positiv förändring.

- Vi ser även en väldigt stor efterfrågan på videomöten. Videomöten är en typ av digitalisering som möjliggör för patient och vårdgivare att mötas på distans, även om de i sig inte ökar effektiviteten ute i verksamheten. Under pandemin har den möjliggjort att många kunnat upprätthålla en tidsbokad verksamhet, tex.

3. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge? 

- När pandemin slog till så påverkades all internationell försäljning, åtminstone initialt, eftersom det inte varit möjligt att resa. Detsamma gällde tillfälligt vår expansion till nya internationella marknader.

- Precis innan pandemin slog till så besökte vi vår största kund i Tjeckien. Man skulle kunna säga att det var tur i oturen för den kunden eftersom de kort därefter expanderade sin tjänst i vår plattform under deras lockdown. De var då en av få aktörer på den tjeckiska vårdmarknaden som hade en fullständig e-hälsolösning och de har fått en stor skjuts av detta. Nu lanserar de digifysisk sjukvård även i den offentligt finansierade primärvården. Det är roligt att se att utvecklingen hos våra kunder i Sverige inspirerar andra att erbjuda riktig digi-fysisk sjukvård. 

4. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Doctrin och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

- Vi ser att denna fruktansvärda pandemi skyndat på digitaliseringen av sjukvården på ett sätt som annars skulle ha tagit flera år att uppnå. Det finns många vårdgivare som skaffat enkla, tillfälliga lösningar för sina distanskonsultationer. Där vet vi inte än om de kommer vara lätt eller svårt att få dem att titta på andra system, vilja processförändra och verkligen digitalisera för att uppnå högre tillgänglighet och effektivitet, eller om de kommer att vilja gå tillbaka till traditionella arbetssätt när hotet från pandemin avtar. Det är för tidigt att säga. 

- Vi har lyft den digi-fysiska modellen i flera år och tror på den just för att den tar till vara på sjukvårdens mänskliga kompetens och infrastruktur, snarare än att ersätta den. Vår plattform och dess medicinska innehåll gör att patienter oavsett ålder, från spädbarn till personer över 100, kan få hjälp genom hela patientresan. Det tycker vi är en viktig del av tillgänglighetsarbetet. 

- Vad gäller vårt interna arbete så tror jag pandemin förändrat det i grunden. Vi kommer till exempel att bedriva mer av vår försäljning och kundmöten på distans i stället för att som tidigare resa långt för att träffa potentiella kunder. Det känns väldigt ineffektivt och dyrt att driva försäljning på det sättet. Ingen verkar tycka det är konstigt att man tar ett första möte på video. 

Tack vare skjutsen från pandemin sköter Doctrin idag också en stor del av utbildning, workshops och implementering via video. Innan var det nästan otänkbart, men nu fungerar det jättebra. Doctrins verksamhet har också vuxit under pandemin där man anställt drygt 20 personer, många av dem via videomöte.

5. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- Doctrin har varit medlem i Swecare sedan 2018. Vi uppfattar er som väldigt kompetenta, ni har ett starkt nätverk bland myndigheter, personer och andra företag i både Sverige och utomlands. Ni är väldigt ”to-the- point” med vad ni gör. Den kompetensen och expertisen som ni har drar vi nytta av i både nationella och internationella relationer. Ni har även en stark position med information om nätverk i Sverige. 

- Jag refererar väldigt ofta tillbaka till vår första delegationsresa till Afrika där jag lärde mig många olika saker som jag använder än idag. Vi på Doctrin är mycket tacksamma över det givande samarbete vi har med Swecare alltsedan vi lanserade vår första produkt.