onsdag 24 september 2014

Swecares III Sub-Saharan Africa DayIgår genomfördes Swecares ”III Sub-Saharan Africa Day”. Det var tredje året i rad som vi anordnade dagen, som i år drog ca 90 personer totalt under dagen. Många av våra medlemsföretag fanns i publiken, men även representanter från andra företag, den offentliga sektorn, organisationer, universitet och några av de afrikanska ambassaderna i Stockholm.

Anna Craenen, UD, inledningstalar

Efter att Maria Helling välkomnat alla, inledningstalade Anna Craenen, från UD:s Afrikaenhet, om utveckling och utmaningar i Afrika. Sharon Jåma, moderator för dagen, presenterade sedan nästa talare. Sten Rylander har tillbringat många år i Afrika, bl a som ambassadör i flera länder. Sten tog upp den ändrade bilden av Afrika, från att en hopplös kontinent, till att Afrika nu vänder. Anledningar till detta är bl a att färre konflikter, ökat regionalt samarbete, ökade utländska investeringar, bättre kommunikationer genom IKT och ett förbättrat läge vad gäller flera sjukdomar inkl. hiv/aids. Däremot kvarstår problem som korruption, kapitalflykt och att ledarskapet har brister.


Prof Em Staffan Bergström talade om hur man kan lösa brist på personal inom mödravården

Nästa mycket intressanta presentation handlade om brister i personalresurser och lösningar på detta med mödrahälsovård som exempel. Professor emeritus Staffan Bergström tog upp problemet med graviditetsrelaterade dödsfall – till dessa räknar han inte bara de ca 300 000 kvinnor som dör under förlossningar per år (varav 99 % i höginkomstländer i låg- och medelinkomstländer) utan också de ca 6 miljoner barn som föds döda eller dör under den första tiden efter födseln. Denna siffra på 6,3 miljoner liv som går till spillo, kan jämföras ca 4,4 miljoner som dör i aids, TB och malaria. Oftast är det inte sjukdomar som inte går att bota som leder till denna stora siffra, utan den viktigaste faktorn är tillgång till assistans av utbildad personal före, under och efter förlossningen. Afrika har 10 % av världens befolkning, men endast 1 % av världens läkare och sjuksköterskor. Lösningen heter task shifting till välutbildad men informellt utbildad personal. Både Moçambique och Tanzania har använt sig av denna lösning med goda resultat, bl a stannar dessa kvar på landsbygden i betydligt större utsträckning än läkare utbildade i städerna eller utomlands. Dessa ”assistant medical officers” eller specialutbildade barnmorskor kan även genomföra operationer, t ex kejsarsnitt, och avlastar på så sätt sjukvården (40 % av alla operationer är förlossningsrelaterade).


Joanita Lwanga och Dr. Clarke från Uganda
Därefter var det dags för våra ugandiska gäster; Dr. Ian Clarke från International Medical Group och Joanita Lwanga från Uganda Healthcare Federation, en paraplyorganisation för icke-statliga aktörer inom hälso- och sjukvård. De berättade om situationen vg hälsa i Uganda. T ex har befolkningen tredubblats på mindre än 30 år, medan sjukvården inte haft samma utveckling. Dessutom ökar förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar, där främst cancer utmärker sig genom att drabba i tidigare ålder. Den privata sektorn är stor i Uganda, då staten endast står för 26 % av totala utgifter för hälso- och sjukvård. UHF samlar privata sjukvårdsföretag, yrkesförbund, religiösa vårdgivare och NGOs inom hälsa och sjukvård. Joanita bedömer möjligheterna för svenska företag inom medtek, konsulttjänster och PPP som intressanta.


Ambassdör Venetia Sebudandi tog oss sedan till Rwanda med en intressant översikt av landet, dess visioner för framtiden och dess sjukvårdssektor. Hälsa är ett prioriterat område, vilket också syns på budgettilldelningen på 20 % av statsbudgeten. Mycket stora framsteg har också gjorts sedan 1994, t ex inom mödradödlighet, hiv prevalens (från 13 till 3 %). De största utmaningarna är den höga befolkningstillväxten, bristen på utbildad sjukvårdspersonal och finansiell hållbarhet för att täcka den allmänna sjukvårdsförsäkringen, på sikt utan biståndsmedel. Ambassadör Sebudandi ser affärsmöjligheter tack vare ett investeringsvänligt klimat, stabil tillväxt, noll-tolerans mot korruption och tillgång till regionala marknader i Östafrika. Mer specifikt nämnde hon ett antal privata eller offentliga sjukhus, medical city och medicinsk turism. 

H.E. Sebudandi, Rwandas ambassadör
Detta har också Swecare sett, och därför anordnar vi en delegationsresa till Rwanda, i kombination med Uganda, den 10-14 november. Resan presenterades av Mikaela Annerling och Anna Riby, liksom de aktiviteter och resultat som uppnått tidigare inom det Sida-finansierade projektet. En save-the-date med mer information om resan skickas ut inom kort. Vår marknadsrapport om hälso- och sjukvårdssektorn i Rwanda kommer att finnas tillgänglig på http://www.swecare.se/Swe/VERKSAMHET/Pilotprojekt-inom-Sida-B4D/Marknadsstudier från och med nästa vecka.
Innan lunch fick vi också lyssna till en informativ presentation av Peter Linderoth från Mannheimer & Swartling om ”do’s and don’ts“ när man går in på en afrikansk marknad. De utmaningar som finns och som man måste beakta innan man investerar på olika sätt rör politiska, finansiella, skattemässiga och legala risker, hälsa och personlig säkerhet, korruption, organisatorisk risk samt CSR. Peters råd är att ha noll-tolerans mot korruption, att lära känna dina partners genom att göra en ordentlig due diligence, och att veta vem du betalar och varför. Andra råd gäller att fastställa sin risk profil; diversifiera risken; förbereda sig noggrant genom att samla kunskap om landet, ha välkända rådgivare både i Sverige och lokalt; bibehålla kontroll hemifrån samt att ha en realistisk tidsplanering som tillåter för att saker tar längre tid.

Peter Linderoth om "do's and don'ts"
Efter en god lunch med goda möjligheter att nätverka fanns möjlighet att boka in sig på ”speed dates” med olika aktörer om finansieringsmöjligheter – tack till representanter för EKN, Impact Invest, SEK, Sida och Swedfund som tillsammans tog emot totalt 34 deltagare och diskuterade möjlig finansiering av projekt!

Speed dating med Impact Invest
 Vi andra lyssnade till erfarenheter och strategier som HemoCue och Shifo Foundation använts sig av för att komma in på marknader i Afrika. Pontus Nobréus från HemoCue, som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för ”point-of-care testing”, t ex blodprovsanalyser, gav oss ett antal framgångsfaktorer: Först och främst att man har en relevant produkt, att man får en rekommendation/godkännande från ett FN-organ eller större NGO, att man har ett tydligt fokus i regionen och ett flertal säljkanaler. Pontus rekommenderar franchise som affärsmodell om man inte önskar investera i ett eget lokalt dotterbolag, men ett bra distributionsnätverk med rätt partner kan också fungera. En fortlöpande närvaro är också viktigt. Rustam Nabiev representerade Shifo har utvecklat ett IT-system som stödjer sjuksköterskor att registrera och följa upp barn och deras vaccinationer och ger tillförlitlig data om vaccineringar. Man finns i dag i 16 distrikt i Uganda, där totalt närmare 9000 barn registrerats sedan januari. Framgångsfaktorer för systemet är att det utformat för att stödja sjuksköterskans roll som den viktigaste länken i att nyfödda följer vaccinationsprogrammet, vilket också leder till ökad tillfredsställelse på jobbet, utvecklingsmöjligheter och erkännande i samhället.

Nätverkande under kaffepausen

Kaffepaus med Staffan Bergström, Maria Helling och Dr. Khalif Bile

 
Intresserade åhörareSist men inte minst viktig kom Daniel Eriksson från TEM/Lunds Universitet som talade om hållbar sjukvård. Vi lärde oss att sjukvården i EU står för ca 5 % av EU:s utsläpp av växthusgaser, jämfört med flygtrafikens 3 % - ett tänkvärt faktum. Sjukvården delar en hel del miljömässiga effekter med övriga samhället, som energi och avfall, men har dessutom ytterligare  miljö- och arbetsmiljörelaterade problem att ta hänsyn till, som strålbehandlingar, infekterat avfall, PVC och andra plaster, en mängd engångsartiklar, silver, kvicksilver och andra farliga metallet, lustgas mm. I Sverige hanteras detta genom en holistisk syn med systemlösningar, vilket har lett till att vi ligger bland de främsta vg hållbar sjukvård – kunskap som vi borde kunna exportera idag när vikten av hållbarhet blir allt tydligare i hela världen.

Som avslutning lyssnade vi till Helena Samsioe från Helseplan och Jonas Nyqvist från Philips som gav sin syn på dagen. Deras omdömen var bra variation på talarna, en bra överblick t ex av hur den privata sektorn kan vara en del av utvecklingen av hälsosystem, ett fantastiskt sätt att lösa problemet med bristande tillgång till sjukvårdspersonal och att speed date gav användbar information och hur ens egen verksamhet kan passa in i olika finansieringslösningar. Vi på Swecare vill passa på att tacka alla talare och deltagare för att ha bidragit till en intressant och lärorik dag. Vi hoppas att vi ses på IV Sus-Saharan Africa Day om ett år!

På väg tillbaka efter lunch

fredag 19 september 2014

Indiens hälsoministerium på besök!

Igår anordnade Swecare och Socialdepartementet ett rundabordsamtal med representanter från det indiska hälsoministeriet. En delegation ledd av en av de högsta tjänstemännen, "additional secretary" Dr. Arun Kumar Panda, besöker Sverige i veckan för att delta i det årliga mötet med arbetsgruppen som diskuterar och  implementerar samarbetsavtalet på hälsoområdet mellan Sverige och Indien. Mötet i arbetsgruppen ägde rum idag och Swecare sitter med som representant för den privata sektorn.


Gårdagens möte började med att Niclas Jacobson, departementsråd och chef för Socialdepartementets internationella enhet hälsade alla välkomna och berättade kort om det Memorandum of Understanding som finns mellan Indien och Sverige. Dr. Panda tog sedan över och pratade om vilken stor vikt Indien fäster vid samarbetet. Dr. Panda fortasatte med att berätta om de prioriteringar och investeringar som den nya indiska regeringen har initierat och bland annat finns det planer på ett nytt program för äldrevård. Två nationella institut med fokus på äldre ska öppna, ett i norr och ett i söder. Detta kommer att leda till mer investeringar på området. Vidare redogjorde han för att den stora satsning Indien gjort på att förbättra tillgången på hälso- och sjukvård genom inrättandet av National Health Mission har fortsatt och det finns planer på att ersätta denna med en Health Assurance Mission.Per Båtelson höll sedan en presentation om hur privat sektor samverkar med det offentliga och kan bidra till att utveckla sjukvården. Maria Helling berättade kort om Swecare och modererade sedan diskussionen. Efter en presentationsrunda som tog en rejäl stund då ca 35 personer deltog i mötetföretagen följde en disskusion.Många av företagen tog tillfället i akt för att lyfta sina frågor och allt från cancervård och antibiotikaresistens till simuleringsmodeller, utbildning av undersköterskor och screening av livmoderhalscancer diskuterades. Hela 16 företag var på plats vilket visar på det stora intresset som finns för den indiska marknaden. Fredagsförmiddagen ägnades åt möte i arbetsgruppen med uppdatering om vad som händer i de olika samarbetsområdena och planering av delegationsresan i november. Projekt finns mellan Folkhälsomyndigheten på antibiotikaresistensområdet och Läkemedelsverket. Forskningsfinansiären Forte kommer också inleda samarbeten på äldreområdet. Swecare redogjorde för svårigheter som de svenska företagen erfar vad gäller de regulatoriska processerna och generellt när det gäller kontakterna med den offentliga sektorn. Den indiska delegationen var väldigt öppen och diskuterade problemställningar och bidrog med råd och förslag på lösningar. Bland annat så förbereds en ny lagstiftning vad gäller registrering av medicinsk utrustning, denna har tidigare gått under samma regler som läkemedel. Indierna ställde sig också positiva till ett antal gemensamma aktiviteter under den kommande delegationsresan som workshops med CDSCO, den regulatoriska myndigheten, och rundabordssamtal på prioriterade områden där både privata och offentliga aktörer kan ingå. Två områden som diskuterades särskilt var vårdens infrastruktur, dvs byggnader och utrustning och ett annat område bestående av hr, utbildning och training. Indierna vill också att initiativ tas till en undergrupp till arbetsgruppen där frågor rörande "tertiary care" kam diskuteras.


Sammanfattningsvis positiva tongångar och ett gäng ovanligt konstruktiva indier. Det borgar för en bra resa i november. Vi hoppas att så många som möjligt också vill delta i delegationsresan. Ambitionen är att vi vid tidpunkten ska ha en ny svensk regering som kan vara representerad men just på den punkten får vi avvakta något.

Kontakta Swecare för mer information och för att registrera dig på resan!

fredag 12 september 2014

Planeringsresa till Indien inför höstens delegationsresa!

Den här veckan har jag och Anna befunnit oss i Delhi för att förbereda inför en kommande delegationsresa till Indien i november. Det blir en högnivådelegation med fokus på femårsjubileet av det Memorandum of Understanding som finns mellan Sverige och Indien på hälsoområdet.
Middag med Bactiguards Peter Mårtenssons 
Business Sweden har också lanserat sin hälsoplattform denna vecka, och vi var självklart med på lanseringen och efterföljande middag. Plattformen består hittills av tre svenska företag som är etablerade i Indien, och som göra gemensamma främjandeaktiviteter inom olika områden och riktade mot utvalda aktörer.
Här tänds papperslyktor i samband med lanseringe
För att förbereda resan har vi varit runt på möten med svenska företag, ambassaden, Business Sweden samt indiska aktörer av intresse för resan. Vi har också samlat in input från svenska företag med erfarenhet av den indiska marknaden inför mötet i Stockholm nästa vecka där MoU:t ska diskuteras och utvärderas av den grupp som är tillsatt för att implementera avtalet. Från Indien kommer det tre representanter för hälsoministeriet för att diskutera avtalet och Swecare sitter med som representant för den privata sektorn.
Elekta var ett av företagen vi besökte

Dagen innan mötet med arbetsgruppen om MoU:t arrangerar Swecare ett rundabordssamtal med det indiska hälsoministeriet. Hör gärna av er om ni är intresserade av att deltaga på rundabordsamtalet den 18e eller om ni vill lämna input till mötet med arbetsgruppen den 19e.

I övrigt är det mycket fokus på Indien nu – på måndag den 22 september får Swecare besök av en sjukhusdirektör från delstaten Gujarat och CEO:n för det stora läkemedelsföretaget Cadila. Välkomna att delta även i det mötet!

onsdag 10 september 2014

Medicon Village seminariedag: Go Global - explore international opportunities within Life Science

Swecare är på plats i Lund på Medicon Village och deras Go Global-dagar. 

Programmet har innehållit tal av förra forskningsministern Lars Leijonborg och hans statssekreterare Peter Honeth kring den långa men lyckade satsningen mot en sameuropeisk forskningsanläggning i Lund, European Spallation Source (ESS).

ESS byggs i Lund och kommer att vara världens mest kraftfulla neutronkärna.

Medicon Village som håller i dagen är en plattform för forskning, innovationer och företagande med stora planer på expansion. Till dagens event har de bl.a. bjudit in några av sina ”tvilling” kluster från bl.a. Canada, Tyskland och Skottland. 

Maria Helling är en av talarna under eftermiddagens pass som fokuserar på hur företag kan få hjälp i sitt globaliseringsarbete.

torsdag 4 september 2014

Infektionskontroll-seminarium i Peking

Efter ett antal större delegationer till Kina har vi under året arrangerat ett antal mindre och mer specifika aktiviteter för grupper av företag inom tematiska områden. Före sommaren hölls ett seminarium på området cancervård och nu de första dagarna i september var det dags för seminarium på området infektionskontroll och sjukhusrelaterade infektioner.

Seminariet var gemensamt arrangerat av Swecare, Socialdepartementet, ambassaden i Peking och Business Sweden. Från svenskt håll talade Niclas Jacobson chef på internationella enheten på Socialdepartementet och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Från kinesiskt håll talade representanter från Bureau of Disease Prevention and Disease Control, en avdelning på hälsoministeriet och den tillhörande myndigheten Center for Disease Prevention and Disease Control. Det var också representanter från China Hospital Association och Peking University som arbetar med frågorna.


Efter de inledande presentationerna hölls en rundabordsdiskussion där de svenska företagen fick möjlighet att presentera sig och delta med frågor och kommentarer. En slutsats från diskussionen var att det behövs en kombination av åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utbildning och en sund inställning från sjukhuspersonal och patienter, grundläggande hygien, handtvätt, rätt kläder mm, tillsammans med avancerad diagnostik och teknologi.

Dag II

Andra dagen i Peking hölls en workshop med den regulatoriska myndigheten CFDA. Mr Weng Xinyu, chef för den internationella enheten presenterade sin organisation som gjordes om 2013 och bytte namn från SFDA till CFDA. På samma gång uppgraderades dess status från att vara en myndighet som rapporterade till hälsoministeriet till att själva få status på ministerienivå och rapportera direkt till State Council. Själva den regulatoriska processen har också reformerats och genomgått förändringar och representanter för den avdelning som ansvarar för medicinsk utrustning var med i workshopen och svarade på en hel del frågor om de nya regelverket. På vissa områden verkar det ha förneklats men på vissa områden finns en hel del frågetecken från företagens sida.
 
Deltog i workshopen gjorde även Charlotte Unger från svenska Läkemedelsverket. Ett samarbete pågår mellan dessa två organisationer och Charlotte gjorde en presentation av hur det svenska Läkemedelsverket är uppbyggt. Särskilt kontakten med företag intresserade kineserna och Charlotte fick berätta mycket om det innovationskontor som myndigheten har.
 
Efter presentationerna följde en livlig diskussion med mycket frågor från företagens sida. De regulatoriska processerna är något som många svenska företag upplever som komplicerade och önskemål om närmare samarbete och kontakt med just CFDA framförs ofta som viktigt.

Efter workshopen följde en mottagning på ambassadör Lars Fredéns residens. Ett bra tillfälle att träffa många av ambassadens nya medarbetare och att fortsätta diskussionerna med representanterna från de kinesiska ministerierna och myndigheterna.