fredag 29 maj 2015

Lanseringen av det nordiska centret för hållbar sjukvård

Igår deltog Swecare som talare på lanseringen av det nya nordiska centret för hållbar sjukvård på Medeon i Malmö. Hälso- och sjukvårdsindustrin har mycket stor påverkan på miljön och centret har skapats som en tvärsektoriell arena för att samla alla intressenter inom hållbar sjukvård.

Dagen började med att Daniel Eriksson och Marie Pettersson från TEM förklarade begreppet hållbar sjukvård, underströk Sveriges starka ställning när det kommer till hållbar sjukvård ur ett internationellt perspektiv och redovisade resultaten från arbetet med innovationsagendan som utarbetats under 2014 och 2015.
Oslo universitetssjukhus

Skåne universitetssjukhus tog sedan över och berättade hur de arbetar med hållbar sjukvård.  SUS bedriver ett intensivt miljöarbete och försöker aktivt minska utsläppen av växthusgasers, öka användandet av varor med låg klimatpåverkan inom sjukvården samt bygga energieffektiva sjukhusbyggnader. Både Oslo universitetssjukhus, Region Hovedstaden från Danmark och Karolinska Universitetssjukhuset var också på plats och gav sin syn på arbetet med en hållbar sjukhus.
Orbital System

Ett antal företag fick också möjlighet att presentera sina produkter och lösningar, bland annat Swecare medlemmen Visiba Group som tillhandahåller teknik för virtuella läkarbesök och Orbital System som utvecklat en teknik som återvinner vatten för användning i hushållsapplikationer. I en dusch kan systemet spara över 90 % vatten och 80 % energi samtidigt som vattnet blir renare än vanligt kranvarmvatten.


Dagen slutade med ett trevlig mingel. I höst kommer vi att kalla till en nätverksträff med hela centret där vi kommer att utarbeta en plan för hur vi ska arbeta tillsammans i framtiden för en mer hållbar sjukvård.

tisdag 26 maj 2015

Är du intresserad av den amerikanska marknaden?

USA utgör en stor del av världsmarknaden inom Medtech och Life Science. Att planera för hur USA-marknaden skall nås på bästa sätt är därför en central fråga för varje styrelse och företagsledning inom Medtech och Life Science.

Den 25 juni får Swecare besök av Torbjörn Milläng och Lennart Almstedt, från GoToMarketUSA, samt Paul Dhillon, finansiär från USA. Torbjörn är bosatt i södra Kalifornien sedan 13 år tillbaka och har under dessa år bistått ett 20-tal svenska företag med deras etableringar. Lennart Almstedt är bosatt i Stockholm och fokuserar på anpassning av affärsmodell och strategi samt genomförandet. Paul Dhillon är finansiär, bosatt i Kalifornien, med intresse för etablering av Joint Ventures. Ett flertal viktiga frågeställningar kommer att diskuteras såsom anpassning av affärsmodell, val av partnermodell, kompetenssäkring, ”bandbreddshantering”, maximering av tillväxt, riskhantering, genomförande av piloter i USA och introduktion till investerare inom specifika branscher och segment, etc.Seminariet och minglet äger rum på Swecares kontor (Biblioteksgatan 25) den 25e juni 15.30-17.30. Registrera deltagande till info@swecare.se innan den 19e juni. Missa inte detta tillfälle att lära er mer om hur man kan arbeta framgångsrikt på den amerikanska marknaden!

fredag 22 maj 2015

Nätverk med Sydkoreas hälsominister

Igår hade Swecare glädjen att få arrangera en nätverksträff för våra medlemmar och Sydkoreas hälsominister Mr Moon Hyung-pyo och hans delegation. Under 2013 tecknades ett MoU mellan Sverige och Sydkorea inom området hälsa med fokus på äldrevård som ett bevis på vår goda relation där upprepade minister besök har gjorts. Maria hälsade välkomna till träffen och introducerade sedan Fredrik Lenartsson VD på Vårdanalys. Fredrik gick bland annat igenom Sveriges "High performing health care system" och beskrev den utveckling vi har haft i Sverige och vilka utmaningar Sydkorea och Sverige har gemensamt både nu och i framtiden.
Mr Moon Hyung-pyo tackade för det varma mottagandet och lyfte nyttan av att lära av varandra via kunskapsutbyte, han uttryckte även att det var intressant och givande att få träffa svenska företag inom hälso- och sjukvård som var intresserade av Sydkorea.


Efter ministerns tal fick de sydkoreanska gästerna möjlighet att prata med de företag som var närvarande.

Många nya kontakter skapades som vi hoppas ska leda till intressanta samarbeten.

torsdag 21 maj 2015

Hälsa på export - är svensk vård redo för världen?

Idag var Swecare medarrangör till seminariet ”Hälsa på Export” tillsammans med Dagens Medicin, Care-bolagen och Almega. Seminariet handlade om svensk vårdexport och vilka förutsättningar vi har för att utveckla denna. För att belysa frågan fanns både representanter för det offentliga, det privata och akademien på plats.
Efter att dagens moderator, Christina Kennedy, hälsat välkommen tog statssekreterare Agneta Karlsson ordet och berättade om regeringens syn på vårdexport. Agneta var tydlig med att hälso- och sjukvård och life science är en av regeringens prioriterade sektorer när det gäller exportfrämjandet. Agneta nämnde att Gabriel Wikström trots att han tillträdde så sent som i höstas, redan hunnit leda tre främjanderesor.
Dagen fortsatte med en presentation från Anders Ekholm, vice vd på institutet för framtidsforskning, på rubriken "Är svensk sjukvård redo för världsmarknaden". Den inhemska debatten om svensk vård är ofta ganska negativ och även om vi hamnar högt i internationella vårdjämförelser så ligger vi lågt när det gäller patientnöjdhet. För att effektivisera och förbättra vården så arbetar vi i Sverige mycket med omorganisationer och att utveckla nya styrningssystem. Vad vi missar att se är att samma styrsystem kan procudera både mycket bra resultat och samtidigt producera vanvård. Eftersom det är relationer som styr komplexa system så bör man för att förändra hälso- och sjukvården fokusera på mikrosystemen. Anders poängterade också att det är när vi upplever att vi har problem och utmaningar som vi kan utveckla produkter och lösningar som senare kan exporteras. Ett sådant exempel är utmaningen med en åldrande befolkning som skapar konkurrensfördelar som kan exporteras när resten av världen möter samma utmaningar. Samma sak gäller med personalbristen inom vården. Här finns det stora möjligheter att utveckla telemedicin, vårdcentraler utan läkare och system för detta som sedan kan exporteras.
Efter Anders Ekholm fortsatte Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola med att presentera ett forskningsprojekt om internationell medicinturism och Sveriges möjligheter och utmaningar på området. Erik menade att det finns stora möjligheter och bra aktörer på området men för lite resurser. Vi bör titta på andra länder som är mer koordinerade när det gäller att marknadsföra sig som vårdexportörer. I nuläget är Indien, Thailand och USA de största vårdexportörerna i världen och tittar man på Europa så är det Tyskland, Schweiz , Polen och Turkiet som hamnar i topp.
Efter pausen fortsatte dagen med ett antal konkreta exempel på vårdexport. Karolina Sidwall från Uppsala Care började med att presentera Care-bolagens verksamhet. Care-bolagen är landstingens bolag/organisationer för att ta emot utländska patienter, sälja konsultjänster och uppdragsutbildningar. Karolina efterfrågade en nationell plattform för att diskutera hur vi förhåller oss till och hur vi organiserar vårdexporten. Sven Karlsson verksamhetschef för endokrinologi på SUS presenterade diabeteskliniken i UAE som drivs tillsammans med Global Health Care. Cecilia Bergh vd på Mando presenterade Mandos anorexikliniker runt om i världen. Per Ljungman, professor i hematologi på KS var sist ut och berättade om KS centrum för allogen stamcellstransplantation som tar emot isländska leukemipatienter för stamcellstransplantationer.

Talarna samlades sedan i en panel tillsammans med Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega för att diskutera erfarenheter och förutsättningarna för vårdexport. En fråga som togs upp var det politiska stödet för vårdexport och en önskan att få en mer enad acceptans för att arbeta med de här frågorna. Debatten om vad vi kan vinna på och förlora av att inte satsa på vårdexport måste föras upp på dagordningen.

Ett konkret exempel på hur andra länder arbetar med vårdexport presenterades av Jenny Gardner från den brittiska ambassaden i Sverige. Hon berättade om initiativet "UK Healthcare" som går ut på att marknadsföra den brittiska vården ute i världen. Målet är att kunna erbjuda helhetslösningar för andra länders stora sjukvårdsutmaningar. Healthcare UK ska vara en enande organisation som arbetar strukturerat med att främja den brittiska hälso- och sjukvården.
Vi fortsatte den internationella utblicken med Wolfang Sabella från den österrikiska ambassaden i Sverige som presenterade Österrikes arbete med vårdexport. Österrike har på kort tid har lyckats bygga upp en framgångsrik exportnäring inom vårdexport. Branschen växer med 6 procent i intäkter varje år som bidrar till sjukvårdens finansiering. En viktig framgångsfaktor har varit ett stödprogram från regeringen, Go International, för att utveckla branschen.


Sista punkten för dagen var en panel med Jonas Andersson (FP) regionråd Västra Götalandsregionen, Vivianne Macdisi (S) landstingsråd Uppsala Län och Daniel Forslund (FP) innovationslandstingsråd SLL. Vivianne menade att politiken inte bör sätta krokben för de möjligheter som finns för företag samtidigt som man måste förklara och motivera de val som görs. Det är viktigt att sprida kunskap och förståelse för vad vårdexport innebär. Jonas och Daniel menade att vi inte tagit de chanser som finns och att politiken måste initiera en tuff debatt om undanträngingsproblematik och dylikt. Daniel menar att man genom vårdexport kan se till att locka till sig den kompetent personal genom att ha ett bra patientunderlag. Man får dessutom in investeringar i vården som kan användas för mer avancerad teknik, till att höja löner för vårdpersonal etc.

Det var en mycket intressant dag och det finns stora möjligheter för en ökad vårdexport men vi måste som politikerpanelen påpekade sprida kunskap och förståelse för vad vårdexport innebär. Från Swecares håll så kommer vi att fortsätta lyfta frågan och vi hoppas att fler aktörer, privata som offentliga, vill ge sig in i debatten för att diskutera hur vi bättre tar vara på det stora internationella intresset som finns för svensk hälso- och sjukvård.

onsdag 20 maj 2015

Inclusive Business Forum 2015 - Co-creating the Future

Idag har Swecare deltagit i Inclusive Business Forum 2015 – Co-creating the Future. Forumet arrangerades av organisationen Inclusive Business Sweden. Inclusive Business Sweden utvecklade under 2014 en Inclusive Business Agenda i samarbete med Lunds Universitet (LU Open) och SP och med finansiering från Vinnova.

Syftet med agendan är att samverka och bidra till affärsmodeller som inkluderar ”the Base of the Pyramid” (BoP), dvs världens fattigaste 4,5 miljarder människor. De fattigaste ska alltså engageras i detta ”medskapande” (co-creation). Agendan anger också högt ställda mål för sex prioriterade sektorer, som där Sverige bedöms ha stor potential att bistå BoP samtidigt som de kan leda till att den svenska ekonomin växer och förnyar sig på ett hållbart sätt. En av dessa sektorer är hälso- och sjukvård, och Swecare har blivit ombedd att leda arbetet för sektorn. Dagens forum syftar till att lansera the Inclusive Business Co-creation Accelerator, och påbörja byggandet av sektors-baserade nätverk som kan jobba för att nå agendans mål.

Programmet började med att moderator Karin Ruiz hälsade alla dryga 200 deltagare välkomna. Bland öppningstalarna fann vi Ola Pettersson, Sida om Sidas samarbete med den privata sektorn.

Mike Debelak, från Inclusive Business Sweden, introducerade the Inclusive Business Co-creation Accelerator (IBCA), vilket är en fortsättning på det arbete som genomfördes under 2014. Programmet pågår under tre år, och ska bidra till medskapande och uppskalning av affärsmodeller för BoP, till nytta för dessa de fattigaste men också för att svenska företag ska kunna dra nytta av den tillväxtpotential som finns i detta segment.

Dagens huvudtalare var Hans Rosling, professor i Internationell hälsa vid Karolinska Institutet, och Iqbal Quadir, professor ”Practice of Development and Entrepreneurship vid MIT. Hans Rosling talade om ”Out of and Away from Poverty”, och nämnde bl a att pga befolkningsutvecklingen kommer snart majoriteten av kunderna vara från utvecklingsländer, oavsett vilket segment vi talar om, alltså även de rikaste. Professor Quadirs tal handlade om ”innovate and participate to elevate”, dvs hur innovationer och deltagande kan bidra till att lyfta människor ur fattigdom. Han talade olika missuppfattningar om fattiga, t ex att de helt saknar köpkraft (istället kan de betala ganska mycket för att täcka prioriterade behov) eller att fattiga länder saknar resurser (tid o hjärnor finns även där). Dessa intressanta inlägg följdes av en paneldiskussion om hur Sverige och utvecklingsländer faktiskt kan samarbeta för medskapande. Vi fick också lyssna till ett par inspirerande företrädare för liknande initiativ för Inclusive business och hur de har arbetat hittills.

Efter lunch hölls workshops för de olika sektorerna. Hälso- och sjukvårdssektorn samlade totalt 14 deltagare – flera av dem medlemmar i Swecare. I mindre grupper diskuterade vi sedan de ambitiösa målen för vår sektor, och hur vi kan samverka för att nå dessa. Vi funderade också över de utmaningar som vi ser finns på dessa marknader, t ex inom tillgång till vård, smittsamma respektive icke-smittsamma sjukdomar, management och kompetens. Efter en summering av de olika diskussionerna, samlades vi återigen för geografiskt baserat nätverkande. Många intressanta möten uppstod, där vi också fick möjlighet att diskutera sektorsövergripande frågor. Man kan konstatera att Asien och Afrika är de viktigaste regionerna generellt sett, vilket även stämmer för hälso- och sjukvårdssektorn.

Dagen har på ett väldigt bra sätt blandat inspirerande anföranden med mer interaktiva och konkreta diskussioner. Nu ska Inclusive Business och Swecare utvärdera resultaten av workshopen, och återkommer därefter med planer för det fortsatta projektet. Om du inte hade möjlighet att delta, men vill veta mer eller vill ansluta dig till nätverket, kontakta Anna (anna.riby@swecare.se) eller Mikaela (mikaela.annerling@swecare.se) – vi behöver så många som möjligt för att uppnå målen!

tisdag 12 maj 2015

Sponsra en rullstol


Swecare har haft möte med Hjälpmedel utan Gränser (HUG) som är en ideell förening. Den grundades 2013 av Kristina Kindblom, sjukgymnast, Med. dr. och Carina Ursing, läkare, Med. Dr.

HUG:s syfte är att distribuera hjälpmedel till behövande personer i länder med resurssvaga områden. Kristina och Carina har sedan 2009 arbetat på Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS) i Loni, Indien, Kristina som lärare på en sjukgymnastutbildning och Carina som läkare. Så gott som inga hjälpmedel fanns tillgängliga 2009 varken på sjukhuset eller i undervisning. Detta fick dem att 2010 packa med sig och på sig så mycket hjälpmedel de kunde i sina resväskor och satte sig själva i donerade rullstolar. Att det inte var en hållbar lösning väckte idén att starta en organisation för hjälpmedelsdistribution -www.hjalpmedelutangranser.se delvis för att i framtiden kunna göra liknande projekt till andra länder.
En viktig aspekt i deras arbete är att adekvat utbildning förmedlas om hjälpmedlen så att distribuerade hjälpmedel kommer till bästa användning. En verkstad inrättas också så att den tekniska skötseln och reparationen av hjälpmedel är ordnad. Hjälpmedlen ska framför allt användas som hjälp till självhjälp. Att återanvända hjälpmedel är en viktig miljöaspekt.

Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt där deras första container skickades iväg till Indien. HUG har nu samlat in ett stort antal hjälpmedel med utmärkt kvalité redo för en ny transport och planerar att ett ny leverans ska genomföras i augusti i år.

För att kunna genomföra leveransen och ro projektet i land behöver föreningen 50 000 kronor. Som bolag eller privatperson kan man nu ”Sponsra en rullstol och namnge den för 1500:-”. Rullstolen Anna, Britta och Carina finns redan på plats. För frågor och betalning, vänligen kontakta Kristina Kindblom +46 739 155472.

Hur många rullstolar vill du sponsra?

onsdag 6 maj 2015

Swecares årsmöte 2015 och årets vinnare av Swecare Export Award!

Idag var det dags för Swecares årsmöte och som alltid var det otroligt trevligt att träffa medlemmar, samarbetspartners och lyssna till intressanta talare.
Efter att vår ordförande Karin Johansson och vd Maria Helling hälsat välkomna lämnade de över till dagens första talare, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.


Gabriel har trots att han inte varit minister längre än ett halvår hunnit vara med på hela tre främjanderesor till Indien, Zambia och Kina. Gabriel refererade till dessa resor i sitt inledningsanförande och underströk att den politiska ledningen lägger stor vikt vid främjandet. Detta är något som självklart glädjer oss på Swecare.

Nästa talare var Björn Christ, vd på HemoCue som var förra årets vinnare av Swecare Export Award. Björn talade om vad vinsten har betytt för HemoCue och mer generellt hur de har dragit hjälp av Swecares aktiviteter runt om i världen.


Efter Björns  positiva ord så var det dags för årets pris att delas ut som i år tillföll IT- och medicintekniksföretaget Sectra. Juryns motivering löd som följer: "Sectra visar på en imponerande utveckling av affärerna och en genomtänkt strategi där man lyckats ta sig in på en rad intressanta marknader. Strategin prioriterar marknadssegment där man har komparativa fördelar, med ambitionen att vara en av de tre största aktörerna på varje marknad där företaget går in. Trots att försäljningen påverkas av nya leveransmodeller för mjukvara och ett medvetet val att avstå från viss hårdvaruförsäljning har exporten legat på en konstant nivå, samtidigt som vinsten har ökat, det senaste året med 25 procent. Företagets huvudprodukter är utvecklade i Sverige, och säljs idag till ca 50 länder. Egna kontor finns i 12 länder, kompletterade med försäljning genom samarbetspartners på noga utvalda tillväxtmarknader”

Eftermiddagen fortsatte med en presentation av Ahsan Amjad, partner på Accelerated Innovation som berättade om nya möjligheter på den kinesiska marknaden för den privata sektorn. Ahsan poängterade det goda rykte som Sverige har i Kina baserat på de långa och goda relationerna länderna emellan. Ahsan fortsatte med att räkna upp några områden där han tror att Sverige har mycket att bidra med bl.a inom medicinteknik, läkemedel, e-hälsa och utbildning.

Sista talaren för dagen var Anders Lönnberg som nyligen utsågs till nationell samordnare för Life Science. Anders, som tidigare varit ordförande för Swecare har ett gediget uppdrag framför sig och berättade kort om hur han tänker kring uppdraget.

Dagen avslutades med mingel och snittar och vi vill tacka alla som hade möjlighet att delta. Vi ser fram emot ett fortsatt händelserikt 2015 och hoppas att vi får möjligheten att träffa alla medlemmar och övriga samarbetspartners vid flera tillfällen under året!

måndag 4 maj 2015

Addis Abeba City Government på besök

Förra veckan hjälpte Swecare till med delar av ett program för ett inkommande besök från Addis Abeba City Government. De hade uttryck intresse för att lära sig om svenskt socialförsäkringssystem samt specifikt kring ortopediska implantat och proteser och hur vi arbetar kring det i Sverige. Swecare började därför med att ta med dem till en ortopedteknisk klinik där de fick se hur en sådan verksamhet ser ut samt vad de har för utrustning. Vi fick komma till TeamOlmed vid Torsplan som bara några veckor innan hade öppnat. På plats där fick vi en grundlig genomgång om hur en patients flöde kan se ut hos dem och hur man på olika sätt ser till att individanpassa proteser.Vi började besöket i deras butik där besökarna fick gå på ett löpband och sedan se hur de belastar olika delar av foten, informationen ligger sedan till grund för produktion av individanpassade inlägg till skor.

Löpbandet testades och resultaten presenterades direkt.
Åke Broberg, klinisk chef och ortopedingenjör på TeamOlmed tog hand om oss och visade oss runt.
Efter studiebesöket åkte vi till Swecares kontor där vi träffade Tiina Nummi-Södergren som är ordförande för My Right. My Right har 28 medelmsorganisationer inom funktionsnedsättning och har en gemensam medlemsbas på 190 000 medlemmar. Deras arbete grundas på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De hade fram till 2009 samarbete med en lokal organisation för funktionsnedsättning i Etiopien men är i dagsläget aktiva i Rwanda och Tanzania i Afrika. Tiina inspirerade besökarna till att mer aktivt jobba för att funktionsnedsatta ska in på arbetsmarknaden och integreras i samhället. Hon beskrev även det politiska arbete som hon själv är engagerad inom på kommunnivå för att förklara hur påverkansarbete går till i Sverige.
Tiina Nummi-Södergren och besökarna från Addis Abeba City Government
För att få en förståelse över hur beslut och upphandlingar inom vården i Sverige går till och specifikt inom ortopediska implantat och proteser kom Stefan Gudasic som är enhetschef på Stockholms Läns Landsting tillsammans med kollegor Ayeh Arya och Lisa Borgh och höll presentation. Tiden gick snabbt och många intressanta frågor diskuterades. Vi ser framemot fördjupad kontakt med besökarna.