fredag 28 april 2017

Ett Årsmöte. En vinnare. Och en berättelse om en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat!

Så har Swecares årsmöte passerat. Kibion från Uppsala fick motta årets Swecare Export Award och vi är glada att vår plattform varit instrumentell företagets internationaliseringsprocess. Och glada att ha en så värdig pristagare – grattis!Inbjudna talare till årsmöteskonferensen var Björn Lysell, fd Kontraspionaget på Säkerhetspolisen som berättade hur industrispionage går till och vilket stöd man inte kan få från staten och James Chappell från Digital Shadows som gjort sig känd inom cyberhot världen med att adressera att de här frågorna måste prioriteras NU!
Flera deltagare på mötet kommenterade att årsmöten kan vara träiga och väldigt formalistiska, men hos Swecare andas det kreativitet och öppenhet i en skön blandning. Och det är en anda vi alltid arbetar i såväl med alla medlemmar som bland oss som finns på kansliet. Det ska vara roligt att komma till Swecare! Anledningen till det är att vi arbetar med viktiga områden av samhället i väldigt komplexa processer. Då krävs det att vi som samarbetande organisationer med olika uppgifter och mål inte tar oss själva på för stort allvar, utan alltid är seriösa med att göra vårt absolut bästa i mötet mellan oss själva och på utlandsarenan.Under det formella årsmötet lämnade Karin Johansson, VD Svensk Handel över stafettpinnen till Swecares nyinvalda ordförande, Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala även Ordf i sjukhusstyrelsen och Ordf i hälsosjukvårds/FoU utskottet som vi ser fram emot att lära känna bättre!

Hans Winberg, tf VD talade om de grundläggande värderingar vi har i vår svenska vardag – in Sweden we have a system – som faktiskt bär hela vägen ut på andra marknader. Generositet i en ambition att alla ska inkluderas och allt ska vara inkluderat. Nyfikenhet genom att alla ska erbjudas bästa tänkbara vård och omsorg. Kvalitet i varje led så att vi upprätthåller säkerhet och alltid gör rätt saker. Slutligen effektivitet för bästa resurshushållning. Det är inte så att vi svarar upp mot dessa ibland motstridiga värden helt och hållet, men lyckas vi balansera dem så är det i sig en drivkraft framåt mot att bli lite bättre varje dag.


Och lite bättre varje dag ska även Swecare bli. Vi kommer under året att arbeta med vår roll som länk mellan policy och verksamheter. Detta för att skapa bättre grogrund för att komma till fler avslut i våra bi- och multilaterala relationer. Och att vi för fram rätt argument på rätt nivå i de system vi möter och blir mötta av.

Snart fyller Swecare 40 och det är ju en ålder där kreativitet och nyfikenhet kan paras med en klädsam mognad och smartness. Så ska Swecare fortsätta utvecklas för att skapa en livskraftig life science-export och bidra till livskraftiga hälso- och sjukvårdssystem!torsdag 27 april 2017

Möte med representanter för hälsoministeriet i Vietnam

Först ut bland dagens Swecare-händelser var ett seminarium för våra medlemmar med representanter från hälsosektorn i Vietnam, främst från hälsoministeriet på nationell och regional nivå. Delegationen har varit i Sverige i snart två veckor, för en kurs om svensk hälso- och sjukvård, anordnat av SIPU International/FCG Sweden. Programmet har varit mycket innehållsrikt och täckt de flesta delar av vårt hälso- o sjukvårdssystem. Idag är sista dagen och då passar det bra att träffa Swecares medlemmar, för att höra om lösningar som kan bidra till hög kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet i Vietnam.Efter en introduktion till delegationen, visade vi den nya filmen e-healthbysweden. Bland företagen var Brighter först ut, där Henrik Norström presenterade deras lösning för diabetiker, Actiste.


Oliver Namin från Min doktor berättade om deras virtuella vårdcentral, som hittills tagit emot 100.000 patienter i Sverige. Lösningen kan lätt anpassas till andra länder bl a tack vare att man alltid använder lokala läkare. Båda presentationer rönte stort intresse med väldigt många frågor, vilket även gällde övriga presentationer. Helseplans VD Marie Öberg-Lindevall visade på de tjänster de kan bidra med, såsom utbildning i bl a patientsäkerhet, benchmarking mellan kliniker, radiologisk-analys och sjukhusplanering. Sist ut bland företagen var vår nya medlem Trionara, som erbjuder en mångsidig monitor för ambulans- och akutsjukvården, som kan föra över data och samtal till mottagande läkare så att behandling kan påbörjas direkt. Abbas Bafkar höll i den presentationen.Karolinska Institutet har sedan många år ett samarbete med Vietnam, med utbildning av hittills 52 PhD studenter bara i Hanoi. Professor Vinod Diwan har varit involverad i detta samarbete sedan 1993, så han berättade mer om detta, och fick många igenkännande nickar från den vietnamesiska publiken. Till sist hade vi Ebba Hult från Business Sweden. Det finns ju ett kontor i Hanoi, som står redo att hjälpa både den svenska och den vietnamesiska sidan till kontakter, samarbeten och affärer. 

Det var väldigt trevligt att få möjlighet att vara med och anordna detta seminarium och att träffa den väldigt intresserade och frågvisa gruppen, så vi riktar förstås också tack till Jamie på SIPU!

fredag 21 april 2017

Botten-upp perspektivet behövs för att bli Bäst i Världen 2025 på e-Hälsa

På Torsdag morgonen 20 April möttes tjugotalet medlemsbolag, experter för en workshop med några av huvudmännen för den handlingsplan som finns för Vision 2025 som regeringen tagit fram.

Morgonen inleddes utav en presentation av Karina Tellinger från SKL som beskrev målbilden för handlingsplanen och strukturen och processen för hur arbetet framöver ska ske mellan huvudmännen och de olika rådsfunktioner där även internationalisering och omvärldsbevakning ingår. Efter en åsiktsfylld och dynamisk debatt som följde kunde det sammanfattas att utgångspunkten för bättre koordinering mellan huvudmännen är önskvärt men att större förankring nedåt i verksamheterna vore önskvärt och att ett botten-upp perspektiv behövs för att lyfta på de aspekter som rör bolagen och experterna.


Även om en stor del av workshopen gick åt att diskutera det svenska vårdsystemets tillkortakommanden för att kunna ta till sig ny teknik, nya processer men framför allt förändras som organisation så var detta med utgångspunkten att dessa är nödvändigheter och att en svensk hemma marknad är en grundförutsättning för att kunna exportera och göra internationaliseringssatsningar.Detta blev en bra brygga för Jean-Luc af Geijerstam och Rebecca Törnqvist från e-Hälsomyndigheten att prata om de områden där man lyckats väl med nationell och europeisk samordning, såsom e-recept. Det framkom tydligt av deltagarna att det fanns ett behov av fler liknande nationellt styrda systemförbättringar som rör annat än de områden som berörs i handlingsplanen såsom semantik, standarder och juridik. Frågeställningarna handlade till en del om vad konstitutionen tillåter kontra vilken frihet och ledarskap till nationellstyrning behövs. Stämningen präglades från alltifrån besvikelse kring omfattningen och bristen på allokerade resurser till en optimism om att använda målbilden och handlingsplanen som ett verktyg för att åstadkomma förändring genom egna initiativ och att bli bättre och tydligare kravställare mot huvudmännen.
Slutligen visades ett konkret exempel på hur organisationer med olika syfte och intressen ändå kan samarbeta för ett gemensamt mål genom filmvisning utav ett marknadsföringsmaterial som Swecare och dussinet medlemsbolag tillsammans framtagit och finansierat och som ligger på ehealthbysweden.se    måndag 3 april 2017

Framtiden kräver mer samarbete

Morgonstunden började med ett upplyftande tal från Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science för de ca 500 deltagarna på Future of Swedish & Danish Life Science som hölls för sjätte året i rad i Medicon Village i Lund. Inte oväntat spenderades en stor del av presentationerna på att lyfta vikten av samarbete både mellan regioner och nationer så väl som organisationer.
 Detta var ett återkommande ämne som även behandlades under frukostseminariet som hölls dagen efter där några av de inresta delegaterna från Storbritannien och Kanada lyfte upp möjligheterna med utökat samarbete och affärer med dessa länder. Där den just enkelhet att göra affärer pga. liknande system, attityder och kultur ansågs vara bidragande orsaker. Att det rådde god stämning kunde bekräftas av de många och hjärtliga skratten under presentationerna och på kaffepauserna.

Det poängterades även att det inte bara är bilateral handel som är av intresse utan också att samarbeta på andra marknader för att tillsammans ta större andelar och få till affärer särskilt i de fall där kunden har förväntningar på helhetslösningar som enskilda företag och länder har svårt att leverera mot. Trots en uppenbar besvikelse kring beslut som kan försvåra handel var alla närvarande överens om att goda affärsrelationer och vänskap består även under prövningar.