onsdag 24 september 2014

Swecares III Sub-Saharan Africa DayIgår genomfördes Swecares ”III Sub-Saharan Africa Day”. Det var tredje året i rad som vi anordnade dagen, som i år drog ca 90 personer totalt under dagen. Många av våra medlemsföretag fanns i publiken, men även representanter från andra företag, den offentliga sektorn, organisationer, universitet och några av de afrikanska ambassaderna i Stockholm.

Anna Craenen, UD, inledningstalar

Efter att Maria Helling välkomnat alla, inledningstalade Anna Craenen, från UD:s Afrikaenhet, om utveckling och utmaningar i Afrika. Sharon Jåma, moderator för dagen, presenterade sedan nästa talare. Sten Rylander har tillbringat många år i Afrika, bl a som ambassadör i flera länder. Sten tog upp den ändrade bilden av Afrika, från att en hopplös kontinent, till att Afrika nu vänder. Anledningar till detta är bl a att färre konflikter, ökat regionalt samarbete, ökade utländska investeringar, bättre kommunikationer genom IKT och ett förbättrat läge vad gäller flera sjukdomar inkl. hiv/aids. Däremot kvarstår problem som korruption, kapitalflykt och att ledarskapet har brister.


Prof Em Staffan Bergström talade om hur man kan lösa brist på personal inom mödravården

Nästa mycket intressanta presentation handlade om brister i personalresurser och lösningar på detta med mödrahälsovård som exempel. Professor emeritus Staffan Bergström tog upp problemet med graviditetsrelaterade dödsfall – till dessa räknar han inte bara de ca 300 000 kvinnor som dör under förlossningar per år (varav 99 % i höginkomstländer i låg- och medelinkomstländer) utan också de ca 6 miljoner barn som föds döda eller dör under den första tiden efter födseln. Denna siffra på 6,3 miljoner liv som går till spillo, kan jämföras ca 4,4 miljoner som dör i aids, TB och malaria. Oftast är det inte sjukdomar som inte går att bota som leder till denna stora siffra, utan den viktigaste faktorn är tillgång till assistans av utbildad personal före, under och efter förlossningen. Afrika har 10 % av världens befolkning, men endast 1 % av världens läkare och sjuksköterskor. Lösningen heter task shifting till välutbildad men informellt utbildad personal. Både Moçambique och Tanzania har använt sig av denna lösning med goda resultat, bl a stannar dessa kvar på landsbygden i betydligt större utsträckning än läkare utbildade i städerna eller utomlands. Dessa ”assistant medical officers” eller specialutbildade barnmorskor kan även genomföra operationer, t ex kejsarsnitt, och avlastar på så sätt sjukvården (40 % av alla operationer är förlossningsrelaterade).


Joanita Lwanga och Dr. Clarke från Uganda
Därefter var det dags för våra ugandiska gäster; Dr. Ian Clarke från International Medical Group och Joanita Lwanga från Uganda Healthcare Federation, en paraplyorganisation för icke-statliga aktörer inom hälso- och sjukvård. De berättade om situationen vg hälsa i Uganda. T ex har befolkningen tredubblats på mindre än 30 år, medan sjukvården inte haft samma utveckling. Dessutom ökar förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar, där främst cancer utmärker sig genom att drabba i tidigare ålder. Den privata sektorn är stor i Uganda, då staten endast står för 26 % av totala utgifter för hälso- och sjukvård. UHF samlar privata sjukvårdsföretag, yrkesförbund, religiösa vårdgivare och NGOs inom hälsa och sjukvård. Joanita bedömer möjligheterna för svenska företag inom medtek, konsulttjänster och PPP som intressanta.


Ambassdör Venetia Sebudandi tog oss sedan till Rwanda med en intressant översikt av landet, dess visioner för framtiden och dess sjukvårdssektor. Hälsa är ett prioriterat område, vilket också syns på budgettilldelningen på 20 % av statsbudgeten. Mycket stora framsteg har också gjorts sedan 1994, t ex inom mödradödlighet, hiv prevalens (från 13 till 3 %). De största utmaningarna är den höga befolkningstillväxten, bristen på utbildad sjukvårdspersonal och finansiell hållbarhet för att täcka den allmänna sjukvårdsförsäkringen, på sikt utan biståndsmedel. Ambassadör Sebudandi ser affärsmöjligheter tack vare ett investeringsvänligt klimat, stabil tillväxt, noll-tolerans mot korruption och tillgång till regionala marknader i Östafrika. Mer specifikt nämnde hon ett antal privata eller offentliga sjukhus, medical city och medicinsk turism. 

H.E. Sebudandi, Rwandas ambassadör
Detta har också Swecare sett, och därför anordnar vi en delegationsresa till Rwanda, i kombination med Uganda, den 10-14 november. Resan presenterades av Mikaela Annerling och Anna Riby, liksom de aktiviteter och resultat som uppnått tidigare inom det Sida-finansierade projektet. En save-the-date med mer information om resan skickas ut inom kort. Vår marknadsrapport om hälso- och sjukvårdssektorn i Rwanda kommer att finnas tillgänglig på http://www.swecare.se/Swe/VERKSAMHET/Pilotprojekt-inom-Sida-B4D/Marknadsstudier från och med nästa vecka.
Innan lunch fick vi också lyssna till en informativ presentation av Peter Linderoth från Mannheimer & Swartling om ”do’s and don’ts“ när man går in på en afrikansk marknad. De utmaningar som finns och som man måste beakta innan man investerar på olika sätt rör politiska, finansiella, skattemässiga och legala risker, hälsa och personlig säkerhet, korruption, organisatorisk risk samt CSR. Peters råd är att ha noll-tolerans mot korruption, att lära känna dina partners genom att göra en ordentlig due diligence, och att veta vem du betalar och varför. Andra råd gäller att fastställa sin risk profil; diversifiera risken; förbereda sig noggrant genom att samla kunskap om landet, ha välkända rådgivare både i Sverige och lokalt; bibehålla kontroll hemifrån samt att ha en realistisk tidsplanering som tillåter för att saker tar längre tid.

Peter Linderoth om "do's and don'ts"
Efter en god lunch med goda möjligheter att nätverka fanns möjlighet att boka in sig på ”speed dates” med olika aktörer om finansieringsmöjligheter – tack till representanter för EKN, Impact Invest, SEK, Sida och Swedfund som tillsammans tog emot totalt 34 deltagare och diskuterade möjlig finansiering av projekt!

Speed dating med Impact Invest
 Vi andra lyssnade till erfarenheter och strategier som HemoCue och Shifo Foundation använts sig av för att komma in på marknader i Afrika. Pontus Nobréus från HemoCue, som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för ”point-of-care testing”, t ex blodprovsanalyser, gav oss ett antal framgångsfaktorer: Först och främst att man har en relevant produkt, att man får en rekommendation/godkännande från ett FN-organ eller större NGO, att man har ett tydligt fokus i regionen och ett flertal säljkanaler. Pontus rekommenderar franchise som affärsmodell om man inte önskar investera i ett eget lokalt dotterbolag, men ett bra distributionsnätverk med rätt partner kan också fungera. En fortlöpande närvaro är också viktigt. Rustam Nabiev representerade Shifo har utvecklat ett IT-system som stödjer sjuksköterskor att registrera och följa upp barn och deras vaccinationer och ger tillförlitlig data om vaccineringar. Man finns i dag i 16 distrikt i Uganda, där totalt närmare 9000 barn registrerats sedan januari. Framgångsfaktorer för systemet är att det utformat för att stödja sjuksköterskans roll som den viktigaste länken i att nyfödda följer vaccinationsprogrammet, vilket också leder till ökad tillfredsställelse på jobbet, utvecklingsmöjligheter och erkännande i samhället.

Nätverkande under kaffepausen

Kaffepaus med Staffan Bergström, Maria Helling och Dr. Khalif Bile

 
Intresserade åhörareSist men inte minst viktig kom Daniel Eriksson från TEM/Lunds Universitet som talade om hållbar sjukvård. Vi lärde oss att sjukvården i EU står för ca 5 % av EU:s utsläpp av växthusgaser, jämfört med flygtrafikens 3 % - ett tänkvärt faktum. Sjukvården delar en hel del miljömässiga effekter med övriga samhället, som energi och avfall, men har dessutom ytterligare  miljö- och arbetsmiljörelaterade problem att ta hänsyn till, som strålbehandlingar, infekterat avfall, PVC och andra plaster, en mängd engångsartiklar, silver, kvicksilver och andra farliga metallet, lustgas mm. I Sverige hanteras detta genom en holistisk syn med systemlösningar, vilket har lett till att vi ligger bland de främsta vg hållbar sjukvård – kunskap som vi borde kunna exportera idag när vikten av hållbarhet blir allt tydligare i hela världen.

Som avslutning lyssnade vi till Helena Samsioe från Helseplan och Jonas Nyqvist från Philips som gav sin syn på dagen. Deras omdömen var bra variation på talarna, en bra överblick t ex av hur den privata sektorn kan vara en del av utvecklingen av hälsosystem, ett fantastiskt sätt att lösa problemet med bristande tillgång till sjukvårdspersonal och att speed date gav användbar information och hur ens egen verksamhet kan passa in i olika finansieringslösningar. Vi på Swecare vill passa på att tacka alla talare och deltagare för att ha bidragit till en intressant och lärorik dag. Vi hoppas att vi ses på IV Sus-Saharan Africa Day om ett år!

På väg tillbaka efter lunch

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar