onsdag 9 december 2020

Hur har svensk life science export påverkats av covid-19? En uppföljande rapport

Sammanfattning

Under våren 2020 genomförde Stiftelsen Swecare en undersökning bland sina medlemmar om hur dessa påverkats av den pågående covid 19-pandemin med särskilt fokus på exportverksamheten. I undersökningen ingick 54 företag och organisationer. Materialet kompletterades med djupintervjuer med branschorganisationer och rapporter från bland annat Business Sweden. Under hösten genomfördes en uppföljande analys för att följa hur medlemmarna upplevde utvecklingen. Den uppföljande enkäten besvarades av 33 medlemmar, vilket motsvarar drygt en tredjedel av medlemmarna. Utifrån svaren från dessa drar Swecare slutsatserna att majoriteten av företagen fortfarande påverkas negativt i sin internationaliseringsförmåga och att det även fortsättningsvis är de minsta bolagen som drabbas hårdast.[1] Precis som under våren är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för de flesta av företagen. Däremot rapporterade ett antal företag om en positiv utveckling på exportområdet där de nya behov som pandemin skapat bedöms ha lett till ökad efterfrågan och försäljning under sommaren och hösten.

Majoriteten av de svarande i vårens enkät bedömde den generella utvecklingen framöver som negativ. I höstens uppföljande studie tycks denna bedömning ändrats och en majoritet svarar istället att de ser positivt på utvecklingen framåt. Det ger hopp om nya möjligheter för svenska lösningar inom life science-sektorn trots en pågående andra våg av covid-19.Inledning

Utbrottet av covid-19 ligger nu flera månader tillbaka i tiden men utmaningarna fortsätter, i synnerhet med den kraftiga ökningen av smittade som nu återigen breder ut sig i många länder världen över. Liksom andra branscher har life science-branschen varit tvungen att anpassa sig efter de nya förhållandena. Många har visat på god anpassningsförmåga och presenterat nya produkter och tjänster liksom nya och innovativa sätt att arbeta och finna logistiklösningar. Dock var många av de svarande i vårens undersökning oroade och såg negativt på den framtida utvecklingen.

Efter Swecares undersökning från april och maj 2020 genomfördes under oktober en uppföljande undersökning för att få en inblick i hur pandemin fortsätter att påverka Swecares medlemmar och den svenska life science-industrin generellt. De svarande har vid båda tillfällena motsvarat förhållandena i Swecares medlemsbas relativt väl vad gäller storlek. Detsamma gäller segment, där flest medtech företag svarade på undersökningen, följd av aktörer inom tjänster (ej digital), IT/digitala aktörer och pharma-aktörer. Fördelningen av svarande medlemmars storlek och segment är samma i de två undersökningarna men i den senare ingår ett mindre underlag.

Påverkan på export och internationalisering

Precis som i vårens undersökning påvisar även den uppföljande undersökningen att pandemin har haft och fortsätter att ha en påverkan på medlemsföretagens export- och internationaliseringsförmåga. De flesta svarande, 45%, uppger att de påverkades negativt av pandemins effekter och 27% svarade att de påverkades både positivt och negativt. I vårens undersökning uppgav en knapp majoritet att de påverkats negativt men nästan lika många att de påverkats både positivt och negativt. Enligt en studie från Exportkreditnämnden (EKN) i september 2020 uppvisas liknande resultat, där ungefär hälften av tillfrågade bolag upplever en nedgång av exporten, vilket kan jämföras med en majoritet under juni.[2] De svarande från Swecares undersökning som uppgav att de påverkats enbart negativt återfinns fortfarande bland de minsta företagen i undersökningen. Enligt LIF fortsätter läkemedelsföretagens påverkan vara positiv i huvudsak.[3]

”Läkemedelsföretag ses nu som nyckelaktörer för framtiden.”

                                                                                  Läkemedelsindustriföreningen

Vidare verkar produktion, logistik och utförande av tjänster inte vara lika problematiskt för medlemmarna längre. Däremot är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för majoriteten av företagen, på ett liknande sätt som under våren. För vissa företag är tillgången till kunder fortfarande svår eller omöjlig, medan andra beskriver att det är restriktioner av olika slag som fortsätter påverka möjligheterna till internationalisering. Enligt Swedish Medtech rapporterar deras medlemsföretag en liknande problematik i tillgången till kunder samt att reserestriktioner har påverkat den fria rörligheten av företagens personal.[4]

Ett företag som inte har kunnat träffa kunder är ObsteCare AB:

”[Vi har i]ngen möjlighet att träffa potentiella distributörer via mässor. [Det är inte] möjligt för befintliga distributörer att ha fysiska möten på sjukhus och bedriva försäljning."          

De företag som påverkades positivt  av covid-19  lyfte att försäljningen av deras produkter eller tjänster har gått upp. Detta bedöms vara en effekt av de nya behov som pandemin skapat och som rapporterades under vårens undersökning samt det genombrott som den digitala utvecklingen fått.  

Bedömningen av utvecklingen framöver

I vårens undersökning bedömde de flesta svarande att utvecklingen kommer påverka dem negativt framöver, många uppgav dock att det var för tidigt att svara på den frågan. I uppföljningen kan man skönja en mer positiv syn på utvecklingen det kommande året. Det är framförallt bland de små och minsta svarande inom medtech-segmentet som förändringen skett. EKNs studie uppger liknande resultat där företagen har tydligt mer optimistiska förväntningar gällande export det kommande kvartalet.[5] Swedish Medtechs medlemsföretag gör en liknande mer positiv bedömning för utvecklingen under hösten och de närmaste två åren.[6] Många av Swecares medlemmar svarar dock fortsatt att utvecklingen är oklar.

Slutsatser

Pandemin fortsätter att påverka företagen inom life science-sektorn negativt. I synnerhet är det möjligheterna till försäljning och export som är fortsatt svår och detta drabbar framförallt de mindre företagen. Trots detta gör de svarande i högre utsträckning en positiv bedömning av den framtida utvecklingen. De flesta företag som gör en positiv bedömning av utvecklingen det närmast året är också sådana som rapporterat att företagets exportverksamhet påverkats negativt av covid-19. I den tidigare undersökningen uppgav många att de tyckte sig se att ett större fokus på sjukvårdssystemen samt nya behov av exempelvis digitala lösningar kunde innebära stora möjligheter framöver. Den än mer positiva synen på framtiden skulle kunna vara ett tecken på att dessa nya behov omsatts i faktisk efterfrågan på vissa företags produkter och tjänster.

Även Swedish Medtechs undersökningar visar liknande resultat där man tycker sig se att de behov som skapades under våren nu har utvecklats till efterfrågan på vissa produkter och tjänster och en snabbare försäljning. Dock återstår det att se om efterfrågan kommer kvarstå i längden/framtiden.[7]

För att ta del av den första undersökningen, klicka här[1] Majoriteten av Swecares medlemmar är små eller mycket små. Vad gäller segment finns de flesta inom medtech.

[2] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[3] Från intervju med LIF, 9 november 2020

[4] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[5] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[6] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[7] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar