fredag 18 december 2020

Så svarar Global Health Care College Sweden på krisen

Hej Global Health Care College Sweden som tillhandahåller konsulttjänster för arbete med ledning och kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvårdsutbildningar på gymnasial- och akademisk nivå. Global Health Care College Sweden verkar för att stärka hälso- och sjukvården på global nivå, i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård, baserat på kärnvärdena "education-empowerment-equality". För GHCC har pandemin varit ett startskott för efterfrågan på digitaliserade utbildningar.


Foto: Rikard Kårevall 
Från vänster: Aisha Amin, Vice President, Ulrika Nimstrand, Chief of Global Relations, Britta Wikman, CEO

1. Berätta – hur påverkades Global Health Care College Sweden av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

- I samband med pandemins initiala skede förde vi en dialog med en ny samverkanspart i Indien. Fokus låg på att utveckla och digitalisera en nationell utbildning för icke akademisk hälso- och sjukvårdspersonal, motsvarande vårdbiträdesnivå. Utbildningen är nu färdig och kommer att rullas ut på nationell nivå i Indien inom kort.

- Vi skulle kunna säga att med anledning av pandemin så har efterfrågan på digitaliserade utbildningar ökat, inte minst inom området infektionsprevention. Just nu för vi dialog med ytterligare parter i Indien, dels med en nationell förening som har 11 000 medlemmar i form av sjukhus, hälsocentraler, vårdboenden och kliniker, och som avser styra om ett flertal fysiska utbildningar till digitala. Här ser vi stora utvecklingsmöjligheter, att med våra samverkanspartners, akademin och arbetslivet, även fortsättningsvis erbjuda högkvalitativa digitala utbildningar som ligger i linje med arbetslivets behov.

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

- Pandemin har direkt påverkat våra möjligheter att resa och träffas 'in real life' med våra partners i Indien. De utbildningsfilmer vi skrivit manus till blev drygt en månad försenade då filmteamet inte fick tillgång till att filma på sjukhus när pandemiläget var som mest kritiskt. Dock har mycket kunnat skötas digitalt, vilket visat att infrastrukturen för digitalt arbete och kommunikation fungerar väl, såväl i Sverige som i Indien, där vi har våra primära kunder i dagsläget.

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Global Health Care College Sweden och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

- Coronakrisen har skakat om hela världen. Vi lever i en tung tid och samverkar på global nivå för att finna lösningar med att stärka kompetensen hos ny och befintlig vårdpersonal, både på basnivå och akademisk nivå internationellt. Vi jobbar aktivt med utbildningar inom infektionsprevention för att motverka spridning av sjukvårdsrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens. Behovet av digitala utbildningar inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård är högt upp på agendan. Vi har även fått tänka om och ställa om när det gäller utformandet av utbildningar och kvalitetssäkring. Digitala tjänster var inte det primära vi tänkte oss från början men livet i ett föränderligt samhälle ställer krav på oss alla, och anpassningar är nödvändiga. På längre sikt ser vi möjligheter med att kunna erbjuda digitala, fysiska och kombinerade utbildningar i större utsträckning och med vårt kvalitetssäkringskoncept för samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- För oss är Swecare en viktig samverkanspart, framförallt när det gäller att kunna verka genom Swecares gedigna nätverk, samverkansträffar, erfarenhetsutbyten samt genom att Swecare även kan agera som dörröppnare. Vi ser trots pågående pandemi med tillförsikt fram emot ett utvecklat samarbete med många nya innovativa lösningar och samverkansvägar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar