fredag 3 maj 2013

Socialdepartementet och Swecare får beröm för exportfrämjande insatser

Sverige är ett extremt exportberoende land med ca hälften av tillväxten direkt relaterad till export. Sveriges exportberoende gör oss naturligtvis mer utsatta för svängningar i ekonomin. De senaste åren har inneburit just sådana svängningar och det gör att Sverige måste satsa ännu hårdare på områden med stor exportpotential.  Marknaden för hälso- och sjukvård och life science är just en sådan marknad.Socialdepartementet gav nyligen Anders Wenström från ConteXo i uppdrag att analysera departementets främjandearbete.  Den större delen av främjandeverksamheten kanaliseras igenom stiftelsen Swecare.

bild

Studien genomfördes genom 38 intervjuer med företag, myndigheter och organisationer med tyngdvikt på företag. Respondenterna har fått frågor om de huvudsakliga aktiviteter som bedrivits genom främjandet; delegationsresor, inkommande internationella besök, seminarium/informationsaktivitet samt medverkan i utformningen av plattformen för internationell profilering av svensk vård och omsorg – symbiocare.  Det är självklart svårt att bestämma exakt vilka av aktiviteterna som faktiskt lett till en specifik affär, men här mäts alltså uppskattningen av främjandearbetet från företagens synpunkt. Resultaten från undersökningen är mycket positiva med den övervägande uppfattningen att främjandeinsatserna ”tillför ett påtagligt värde för deltagarnas verksamhet och utveckling”. Två tredjedelar av företagen tycker att insatserna medfört ganska stor eller mycket stor nytta. Respondenterna anger vidare att främjandeinstaserna bidragit till att förbättra deras kontaktnät och ökat deras kunskap om internationell efterfrågan etc. Det är också tydligt att respondenterna uppfattar att Sverige bilden stärkts av främjandeinsatserna som ”kunskapsnation och som attraktiv affärs- och samarbetspartner, liksom av svensk välfärd, vård och omsorg. ” En tredjedel av de tillfrågade företagen har till följd av främjandeinsatserna fått offertförfrågningar och mer än hälften av dessa har redovisat avslutade internationella affärer med ökad affärsvolym som främjandeinsatserna har bidragit till.

Vi är naturligtvis mycket glada över att rapporten har visat att företagen ställer sig så positiva till våra insatser. För oss och våra uppdragsgivare är det viktigt att regelbundet bli kvalitetsgranskade så att vi lever upp till de åtagande vi förbinder oss vid. Vi tar gärna emot tips och idéer på hur vi förbättrar vårt arbete och rapporten i sin helhet hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar