torsdag 3 mars 2016

Arbetsgrupp i Indien


På plats i New Delhi, Indien, sedan igår och idag var det dags för möte i arbetsgruppen under det svensk-indiska MoU:t på hälsoområdet. Gruppen leds av en representant för det indiska hälsoministeriet, Dr. Panda, och av chefen för Socialdepartementets internationella enhet, Niclas Jacobson. I Dr. Pandas introduktion tog han upp att det här samarbetsavtalet är ett av de bäst fungerande där man hållit kontinuerliga möten och relativt hög aktivitetsnivå under de sex år det existerat. Han refererade sedan till den förstärkning av budgeten på hälsoområdet som regeringen i Indien beslutat om, vilket kommer innebära ett antal nya stora satsningar för att förbättra och bygga ut den offentliga vården i Indien. Ett område som särskilt lyftes är dialys och njursjukdomar. Genom en stor satsning kommer regeringen skjuta till medel så att man på delstatsnivå kan skapa ett antal kliniker för vård och dialys. Man vill gärna göra detta tillsammans med privata aktörer i s k public-private partnerships. Man vill vidare satsa stort på vård av den åldrande befolkningen, två nationella center på äldreområdet håller på att skapas, ett i Delhi och ett i Chennai, och inte mindre än 20 center för geriatrisk vård på regional nivå. Ett annat område man är väldigt intresserad av att samarbeta med Sverige inom är tertiary care. Över hela Indien byggs just nu ett antal nya universitetssjukhus efter modell av det stora universitetssjukhuset AIIMS i Delhi och samtidigt uppgraderas delstaternas medical colleagues. Även Niclas nämnde i sitt anförande att samarbetet är ett av de mer prioriterade för den svenska regeringen och att det hänvisades till detta under statsminister Stefan Löfvéns resa till Indien för några veckor sedan i diskussioner med premiärminister Modi. 

 

Efter detta var det dags för de myndigheter som deltog i arbetsgruppens möte att redovisa utvecklingen på sina respektive områden. Först ut var National Center for Disease Control, NCDC, som länge samarbetat med svenska Folkhälsomyndigheten. En action plan för att hantera AMR ska tas fram senast 2017 och i det arbetet vill NCDC gärna ha svenska Folkhälsomyndighetens stöd. Nästa samarbete stod forskningsorganisationerna Forte och ICMR för. I somras undertecknade de ett avtal om att samarbeta inom äldreområdet. Fokus är training and capacity building samt innovativa hjälpmedel. Det sista myndighetssamarbetet som behandlades var det mellan Läkemedelsverket och motsvarigheten CDSCO.Swecare fick efter detta presentera hur samarbetet utvecklas för privata aktörer. Ett första område som togs upp var just de regulatoriska processerna som myndigheten CDSCO ansvarar för. För många svenska företag upplevs registreringsprocessen krånglig och kan bli både utdragen och kostsam. Det kan bla krävas omfattande kliniska prövningar utförda i Indien och processen är genomgående svåröverskådlig. Det verkade dock finnas en medvetenhet för de här problemen från den indiska sidan och man förklarade att man gör relativt stora satsningar på att stärka sin kapacitet, öka antalet tjänstemän som hanterar frågorna för att både förbättra och snabba på tiden. Man skulle också inom kort publicera riktlinjer för hur processerna ska se ut för att underlätta registrering. Man sade sig studera hur andra länder som Sverige och USA har byggt upp sina system. 

 

Swecare tog sedan upp att många av de svenska privata aktörerna har stora svårigheter med att komma i kontakt med rätt personer inom den offentliga vården både på policynivå och på mer operativ nivå. Flera företag har idéer och förslag på hur man skulle kunna utveckla ppp:s men ofta har man inte ens lyckats inleda en dialog. Swecares förslag är därför att man inom ett antal områden där det finns svenskt intresse rent praktiskt inleder dialog mellan offentlig sida och de svenska privata aktörerna för att diskutera intressanta gemensamma projekt. De områden som föreslogs var cancer, utbildning/ skill development, infection control, eHälsa/ digitalisering samt elderly care. Indierna ställde sig positiva till idén. Nästa steg är att följa upp detta med Ministry of Health i Indien och utforma en plan. Sedan ska en delegation från Indien med representanter från universitetssjukhusnivå (tertiary care) ska komma till Sverige och inleda en dialog inom dessa områden. Detta ska följas upp med konkreta work shops i Indien.

 

Slutligen presenterade Business Sweden sitt arbete med den sk hälso- och sjukvårdsplattformen i Indien. Den utgörs av tre företag och ett universitet som tillsammans med ambassaden, konsulatet i Mumbai och Business Sweden fördjupat sitt samarbete och tillsammans med indierna utvecklat ett koncept för utbildning av sjuksköterskor ibland annat inom infektionskontroll, sårvård mm. Den indiska sidan uttryckte stort intresse även för detta och verkar mycket intresserad av att stärka just området utbildning på olika sätt.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar